Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłącz
ZP-1/1/2006

Ogłoszenie o zamówieniu


1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy,76-150 Darłowo, Kopnica 24, tel. 094 314 2672, fax. 094 3155436, adres e-mail: zs4kopnica@go2.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej: www.ugdalowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia 02.10.2006-31.12.2006r
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia.
8. Z postępowania o udzielaniu zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za wykluczoną.
11. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena – 100%
13. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy , do dnia 25.09.2006 godz. 10.00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy, w dniu 25.09.2006 godz. 10.15
15. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-25 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-09-25 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl