Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego gm. Darłowo na działkach nr. 38/2 obręb Boryszewo i obręb Bukowo Morskie działka nr. 48 oraz część działki nr. 54

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro


1) Zamawiający :
Gmina Darłowo, 76-150 Darłowo ul. Dąbrowskiego 4,
tel. 094 314 22 27 do 29, fax. 094 314 20 07 www.ugdarlowo.pl
e-mail: poczta@ugdarlowo.pl,
ogłasza przetarg nieograniczony na :
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego gm Darłowo na działkach nr.38/2 obręb Boryszewo i obręb Bukowo Morskie działka nr. 48, oraz część działki nr. 54.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 74.26.20.00-6(usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej)

2) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego gm Darlowo na działkach nr.38/2 obręb Boryszewo i obręb Bukowo Morskie działka nr. 48, oraz część działki nr. 54. – ca 2,150 km,.
Zakres opracowania obejmuje sporządzenie:
    1. Wniosku do decyzji uwarunkowań środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
    2. Raportu ochrony środowiska
    3. Map do celów projektowych
    4. Projekt odwodnienia drogi.
    5. Operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych do cieków melioracji szczegółowej wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.
    6. Projektu budowlanego – 4 egz.
    7. Projektu wykonawczego – 4 egz.
    8. Przedmiaru robót – 3 egz.
    9. Kosztorysu inwestorski – 2 egz.
    10. Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz
    11. Wersji elektronicznej:- dokumentacji projektowej,- przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,
    12. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym ZUDP.
    13. Uzyskanie pozwoleń na budowę - w imieniu Zamawiającego

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamówienie może wykonać podmiot spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy muszą wykazać, że:
  A) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  B) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicz-nym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponują osobami: posia-dającymi uprawnienia projektowe w zakresie dróg i w zakresie sieci kanalizacyjnych , osoba z uprawnieniami projektowymi w zakresie dróg wykonała( zaprojektowała)w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-wienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co naj-mniej 2 km dróg wraz z odwodnieniem , o łacznej wartości nie mniejszej niż cena składanej oferty i złożą
    a) wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z dokumentami stwierdzającymi uprawnienia budowlane osób przewi-dzianych do wykonania zamówienia: uprawnienia budowlane projektowe w branży drogowej oraz sanitarnej
Osoby te muszą posiadać ubezpieczenie OC i być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego , złożą na potwierdzenie:
-aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do Okręgowej Izby Inży-nierów Budownictwa
    b) wykaz zawierający usługę w zakresie wykonania prac projektowych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre-sie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
  C) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-wienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

7). Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 %

9). Miejsce i termin składania ofert
    1) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Darłowo, Ul. Dą-browskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 7 (sekretariat)
    2) termin składania ofert: 2.02.2007 r. o godzinie 10:00;
    3) miejsce otwarcia ofert: pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) Urzędu Gminy Dar-łowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darlowo
    4) termin otwarcia ofert: 2.02.2007 r. o godzinie 10:15.

10). Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

11). Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z wykonawcami:
    - Janusz Sobieraj tel.094 34 46 345
    - Jan Lisek tel 094 34 46 334

12). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13). Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14). Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-02-02 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-02-02 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl