Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w roku 2007 dla Urzędu Gminy Darłowo

Wójt Gminy Darłowo
76-150 Darłowo ul. Dąbrowskiego 4

W dniu 7 grudnia 2006 r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej
60 000 euro na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i papierniczych w roku 2007 dla Urzędu Gminy Darłowo.Opis przedmiotu zamówienia
Wg CPV – Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV – 211, 212,228,243,246,252,286,301

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów biurowych i papierniczych w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. według następującego wykazu i opisu jakościowego z możliwością poniższego podziału:
Część I – Materiały biurowe – papiernicze,
Część II – Tonery, tusze i atramenty do drukarek.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Musi być ona kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych, spowoduje odrzucenie oferty w tej części. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na wybraną część lub ofertę na całość zamówienia.


Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
CZEŚĆ I – MATERIAŁY BIUROWE – PAPIERNICZE
1. papier biały, format A4, gramatura min.80 g/m2, białość CIE 146 : 200 kartonów
2. papier biały, format A3, gramatura min 80 g/m2, białość CIE 146 : 12 kartonow
3. segregator, format A4, typu ESSELTE, szerokość grzbietu 75-85 mm, z wymienną etykietą, okuciami metalowymi, oklejony poliolefiną z wyklejką papierową wewnątrz i mechanizmem dźwigniowym, kolory różne : 100 szt
4. segregator, format A4, typu ESSELTE, szerokość grzbietu 45-55 mm, z wymienną etykietą , okuciami metalowymi, oklejony poliolefiną z wyklejką papierową wewnątrz i mechanizmem dźwigniowym, kolory : 50 szt
5. skoroszyt z PCV z terporacją do segregatora, z wąsem metalowym, z przezroczystą bezbarwną okładką, wymienną etykietą długości całego grzbietu, ze wzmocnionym grzbietem, format A4, kolor niebieski : 3000 szt.
6. koperty C4 białe, samoklejące : 300 szt.
7. koperty C6 białe, samoklejące : 5 000 szt.
8. koperty długie DL białe, samoklejące : 50 szt.
9. koperty małe na dyskietki z zabezpieczeniem powietrznym, białe : 50 szt.
10. Koperty białe C 6 za potwierdzeniem odbioru MS/Cog.3 Potwierdzenie odbioru w sprawie cywilnej : 8000 szt
11. Papier składany komputerowy 2402 NO : 10 kartonów
12. Papier składany komputerowy 375BO60 : 20 kartonów
13. Papier składany komputerowy 240x12 : 6 kartonów

Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania innych produktów, materiałów biurowych inne niż te wymienione w powyższej tabeli, jednak koszt zakupu tych produktów nie przekroczy w sumie 20% wartości wymienionych materiałów w w/w tabeli. Kwotę dodatkowego zamówienia proszę ująć w swojej ofercie – zgodnie z drukiem oferty.


CZĘŚĆ II – TONERY, TUSZE I ATRAMENTY DO DRUKAREK

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego ( innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku:
a). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego „świadectwo jakości” od podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany zamienny asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach - technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiot zamówienia i w formularzu ofertowo-cenowym
b). Jeżeli Wykonawca przedstawił jako zamienniki tonery, tusze do drukarek komputerowych, tonery, taśmy kopiujące do faksu, obowiązkowo wymagamy pozwolenia od producenta oryginalnych produktów na używanie zamienników! Oryginał – towar wyprodukowany przez producenta danego sprzętu tzn. ( np. drukarka HP - tusz/toner HP) UWAGA! Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami, lub brak świadectwa jakości ( patrz jak wyżej ) - skutkować będzie odrzuceniem oferty.
1. toner do drukarki HP LaserJet 1100 – oryginalny lub równoważny oryginałowi, wydajność 2 500 (A4) standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 : 20 szt.
2. toner do drukarki HP LaserJet 1300– oryginalny lub równoważny oryginałowi, wydajność 2 500 (A4) standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 : 10 szt.
3. toner do drukarki HP LaserJet 1320– oryginalny lub równoważny oryginałowi, wydajność 6 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 : 20 szt.
4. toner do drukarki HP LaserJet 1200– oryginalny lub równoważny oryginałowi, wydajność 3 500 standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 : 20 szt.
5. papier do faksu Panasonic 216/30 : 50 szt.

Zamawiający zabezpiecza sobie także możliwość niepełnego wykorzystania zamówienia w 2007 r., w zależności od rzeczywistego zużycia – jednak gwarantuje, że zamówienie nie będzie niższe niż 75% określonego w tabelach.

Termin realizacji zamówienia: realizacja zamówienia od 2 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – sukcesywnie wg zleceń Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i równoważnych.
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
Zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
Warunki udziału w postępowaniu: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 19 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) oraz spełniający warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.
Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.

Kryteria oceny ofert:
- cena brutto – znaczenie - 100 %

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia ostatecznego składania ofert.

Oferty należy składać: w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 7 (sekretariat)
Termin składania ofert: 18 grudnia 2006 r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo w sali konferencyjno bankietowej nr 55 I pietro.
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2006 r. godz. 10.15

Dokumentację przetargową można lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Darłowo – www.ugdarlowo.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamawiający umieścił na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darlowo – ug.darlowo.ibip.pl

Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: Katarzyna Kobalczyk – referent administracyjno gospodarczy tel. (094) 3446 321, Jan Lisek inspektor zamówień publicznych tel. (094) 3446 334.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-18 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-12-18 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl