Dostawa używanego pojazdu – śmieciarki na podwoziu samochodu ciężarowego ze zgniotem min. 1:5 o ładowności skrzyni 10-11 m3”.
Gmina Darłowo
z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
tel. 094 314 22-27 lub 094 344 63 01,
fax 094 314 20 07 lub 094 344 63 09,
e-mail poczta@ugdarlowo.pl, adres internetowy: www.ugdarlowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:
Dostawę używanego pojazdu – śmieciarki na podwoziu samochodu ciężarowego ze zgniotem min. 1:5 o ładowności skrzyni 10-11 m3”.
CPV – 34.14.45.10-6
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego , Urząd Gminy, pokój nr 42 – nieodpłatnie oraz na stronie internetowej www.ugdarlowo.pl (link na końcu ogłoszenia)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia - 14 dni od daty zawarcia umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest załączenie do oferty:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. aktualnego badania technicznego pojazdu z ważnością nie krótszą niż 6 m-cy od dnia składania ofert oraz dowód rejestracyjny i książkę pojazdu.
Kryteria oceny ofert - cena – 100%
Termin składania ofert upływa dnia - 25.07. 2006r. godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, pokój nr 7.
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg – dostawa samochodu śmieciarki”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjno-bankietowej nr 55 w dniu 25.07.2006r. godz. 10.10.
Termin związania ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Pracownikiem upoważnionym do komunikowania się z oferentami jest
- Pan Stanisław Benkowski – Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 w godz. 730 - 1500, tel. 094 314 44 08 lub 094 34 46 380, faks 094 314 44 08 w zakresie przedmiotu zamówienia.
- w zakresie spraw formalno-prawnych zamówień publicznych Pan Jan Lisek - inspektor zamówień publicznych pokój nr. 42 Urzędu Gminy Dałowo ul Dąbrowskiego 4 w godz. 730 do 1500 tel. (94) 314 22 27 lub (094) 34 46 334
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-07-25 10:10:00
 
Termin złożenia: 2006-07-25 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl