Wykonanie pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo
Ogłoszenie o zamówieniu
 1. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo tel. (0 -94) 314 22 27 do 29; (094) 344 63 01 fax (0-94) 314 20 07; (094) 344 63 09 adres e-mail : poczta@ugdarlowo.pl
 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO.
 3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej www.ugdarlowo.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest:
  „Wykonanie pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo”.
  Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera przedmiar będący zał. do SIWZ
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
 6. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2007 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 11. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 12. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 13. Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena - 100 %
 14. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, w sekretariacie pokój nr 7, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, do dnia 8 września 2006 r. do godziny 10.00.
 15. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  w Urzędzie Gminy Darłowo, w Sali konferencyjno-bankietowej pokój nr 55, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w dniu 8 września 2006 r. o godziny 10.15.
 16. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
 17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 19. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-08 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-09-08 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl