Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku począwszy od dnia 01.04.2007 do dnia 22.06.2007
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – przetarg nieograniczony

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych drugie danie w każdy poniedziałek, środę i piątek oraz zupa + pieczywo w każdy wtorek i czwartek każdego tygodnia dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku począwszy od dnia 01.04.2007 do dnia 22.06.2007 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

III. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWAIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od 01.04.2007 do .22.06.2007 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówieniach publicznych.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMNTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘD ROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
Z zamawiającym należy porozumiewać się pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej – zs4kopnica@go2.pl

VII. WSKAZANIE OSÓB UPWANIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Przedstawiciele zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
Alicja Kozielec v-ce dyrektor
Halina Kowalska sekretarz szkoły

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo, Sekretariat szkoły.
Termin składania ofert: 22.03.2007 do godz.: 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03.2007 o godz.: 10.15 w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo, Sekretariat szkoły.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
● Cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT
Cena brutto oferty 40 %
Różnorodność i wykonanie zamówienia 40 %
Wiarygodność 20 %
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-03-22 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-03-22 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl