Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Wicie (ulica Słoneczna dz. nr. 30 ca 1100 m i ul. Morska dz. nr. 68/1 ca -300 m oraz ul. Plażowa dz. nr. 393 ca – 700 m), gmina Darłowo

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro


1) Zamawiający:
    Gmina Darłowo, 76-150 Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4,
    tel. 094 314 22 27, fax. 094 314 20 07,e-mail: poczta@ugdarlowo.pl,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Wicie (ulica Słoneczna dz. nr. 30 ca 1100 m i ul. Morska dz. nr. 68/1 ca -300 m oraz ul. Plażowa dz. nr. 393 ca – 700 m), gmina Darłowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 74.26.20.00-6(usługi projektowe w zakresie inżynierii lądowej)

2) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Wicie (ulica Słoneczna dz. nr. 30 ca 1100 m i ul. Morska dz. nr. 68/1 ca -300 m oraz ul. Plażowa dz. nr. 393
ca – 700 m), gmina Darłowo
Zakres opracowania obejmuje sporządzenie:
    1.Wniosku do decyzji uwarunkowań środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
    2. Raportu ochrony środowiska
    3. Map do celów projektowych
    4. Dokumentacji geologicznej i hydrologicznej
    5. Operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.
    6. Projektu budowlanego – 4 egz.
    7. Projektu wykonawczego – 4 egz.
    8. Przedmiaru robót – 3 egz.
    9. Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. (aktualizowanego na życzenie Zamawiającego przynajmniej jeden raz w okresie ważności pozwolenia na budowę )
    10. Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz
    11. Wersji elektronicznej:- dokumentacji projektowej,- przedmiaru robót, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,
    12. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym ZUDP.
    13. Uzyskanie pozwoleń na budowę dla każdej drogi oddzielnie - w imieniu Zamawiającego
    14. Projekt stałej organizacji ruchu

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamówienie może wykonać podmiot spełniający wa-runki zawarte w art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy muszą wykazać, że:
    A) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
    B) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem tech-nicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponują osobami: po-siadającymi uprawnienia projektowe w zakresie dróg i w zakresie sieci kanalizacyjnych
osoba z uprawnieniami projektowymi w zakresie dróg wykonała( zaprojektowała)w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-wienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co naj-mniej 2 km dróg wraz z odwodnieniem , o łacznej wartości nie mniejszej niż cena składanej oferty
i złożą
        a) wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z dokumentami stwierdzającymi uprawnienia budowlane osób przewidzianych do wykonania zamówienia: uprawnienia budowlane projektowe w branży drogowej oraz sanitarnej
Osoby te muszą posiadać ubezpieczenie OC i być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego , złożą na potwierdzenie:
-aktualne zaświadczenia tych osób o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
        b) wykaz zawierający usługę w zakresie wykonania prac projektowych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okre-sie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów po-twierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.
    C) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i złożą
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

8). Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 %

10). Miejsce i termin składania ofert
    1) miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr 7 (sekretariat)
    2) termin składania ofert: 08.02 .2007 r. o godzinie 10:00;
    3) miejsce otwarcia ofert: pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
    4) termin otwarcia ofert: 08.02.2007 r. o godzinie 10:15.

11). Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12) Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z wykonawcami:
    - Janusz Sobieraj tel.094 3446 345 e-mail: drogi@ugdarlowo.pl,
    -Jan Lisek tel. 094 3446 334 e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl,

13). Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14). Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

15). Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-02-08 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-02-08 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl