Przebudowa drogi gminnej Cisowo - Zakrzewo - Kopnica - Drozdowo
Wójt Gminy Darłowo
76-150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4,
tel. 314-22-27, fax 314-20-07;
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Przebudowa drogi gminnej Cisowo - Zakrzewo - Kopnica - Drozdowo
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Termin realizacji (wymagany) - 31 październik 2006 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  1. Cena brutto z podatkiem VAT - 100%
Wadium: 13 500,00zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie wypełniając formularz zgłoszeniowy (Link do formularza na końcu ogłosznia).

Nie wysyłamy specyfikacji za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:przetargi@ugdarlowo.pl
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie p. nr 7.
Termin składania ofert upływa dnia: 24 lipca 2006 o godzinie 10:00..
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24 lipca 2006 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą - 30 dni, od dnia składania ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podsawie art. 24 Prawa Zamówień poblicznych.
 
Rodzaj: Przetarg Nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-07-24 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-07-24 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl