Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
na:
Dostawę płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowychFormularz zawierający Warunki Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ugdarlowo.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.12. 2006 r do godz. 10.00 w sekretariacie (pok. nr 7) Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na dostawę: Płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych Nie otwierać przed 11 grudnia 2006 r. godz. 10.00”.

Zamawiający otworzy oferty w pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) I piętro w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.12.2006r. o godz. 10.15.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 04.2007 r. sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Za kontakt z Oferentami odpowiada:
    Jan Lisek - sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 334 pok. nr. 42, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
    Janusz Sobieraj - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 345 pok. nr. 51, e-mail: drogi@ugdarlowo.pl

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
    1. cena (wg. definicji zawartej w art. 3 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach) – waga 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004 r. oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-11 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-12-11 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl