Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej

Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Dąbkowicka 7 , 76-156 Dąbki
strona www.gzup.pl
e-mail gzup@post.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa materiałów na teren budowy wg załącznika nr 3.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 21.04.2006 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4.Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena netto + podatek VAT – 100%

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
do dnia 2006-04-07 do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
dnia 2006-04-07 o godz. 10:05
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-04-07 10:05:00
 
Termin złożenia: 2006-04-07 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl