Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku - drugie danie i zupy bez wkładki z pieczywem
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku - drugie danie (w poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia) i zupy bez wkładki z pieczywem ( wtorek i czwartek każdego tygodnia) bez kosztów transportu i podatkiem VAT począwszy od dnia 01.03.2007 do dnia 30.03.2007 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART 67 UST. 1 PKT 6 I 7:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWAIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
2007 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki (od 01.03.2007 do 30.03.2007)

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówieniach publicznych.
Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VIII niniejszej specyfikacji.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPWANIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Przedstawiciele zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
Wiesława Grabińska - Dyrektor Szkoły
Cecylia Dolot - Sekretarz Szkoły

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
Miejsce składania ofert: Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki, Sekretariat Szkoły.
Termin składania ofert: 28.02.2007 do godz.: 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2007 o godz.: 12.00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki, Sekretariat Szkoły.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
• Cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT; znaczenie kryterium – 100%
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-02-28 12:00:00
 
Termin złożenia: 2007-02-28 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Krystyna Grzanka
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl