Zakup dwóch samochodów dostawczych – furgon do przewozu posiłków żywnościowych
ZP342/6/07

Wójt Gminy Darłowo

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup dwóch samochodów dostawczych – furgon do przewozu posiłków żywnościowych.Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup dwóch samochodów dostawczych – furgon do przewozu posiłków żywnościowych z odbiorem przez Sanepid ze stałą przegrodą dzielącą przestrzeń ładunkową od kierowcy i pasażera.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl.

Zainteresowanych Dostawców prosimy o składanie pisemnych ofert w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 7, w terminie do dnia 6 lutego 2007r., do godz. 10ºº.
Oferta winna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem :
„Oferta – zakup samochodów dostawczych”.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: Cena - 100% ,

Wymagany termin wykonania dostawy w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy spełniający warunki zgodnie z art. 22, art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 , poz. 177 ) oraz opisane w S.I.W.Z.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 (sekretariat) w terminie do dnia 6.02.2007 r. do godz. 10ºº
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo sala konferencyjno bankietowa pok nr. 55, w dniu 6 lutego 2007 r., o godz. 10:15.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Dostawcami jest p. Jan Lisek, tel. 094 34 46 334 e-mail przetargi@ugdarlowo.pl w godz 7:30 do 15:00.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-02-06 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-02-06 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl