Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo

Gmina Darłowo
z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
tel. 094 314 22-27 lub 094 344 63 01, fax 094 314 20 07 lub 094 344 63 09,
e-mail poczta@ugdarlowo.pl, adres internetowy: www.ugdarlowo.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

Dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo
Zadanie 1: Dostawa sześciu zestawów komputerowych oraz trzech pamięci typu FLASH
Zadanie 2: Dostawa 3 drukarek laserowych oraz jednej drukarki igłowejCPV – 30200000-1
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy, pokój nr 42 – nieodpłatnie oraz na stronie internetowej www.ugdarlowo.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każde zadanie oddzielnie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia - 30 dni od daty zawarcia umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest załączenie do oferty:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Kryteria oceny ofert - cena – 100%

Termin składania ofert upływa dnia - 22.09. 2006r. godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, pokój nr 7.
Koperta winna być oznaczona: „Przetarg nieograniczony – oferta – Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo. Nie otwierać przed godz 10.15 22 września 2006”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjno-bankietowej nr 55 w dniu 22.09.2006r. godz. 10.15.

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Pracownikiem upoważnionym do komunikowania się z oferentami jest Pan Maciej Rudnikowski informatyk@ugdarlowo.pl, Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 w godz. 730 - 1500, tel. 094 344 63 12 lub 094 34 46 301, faks 094 314 20 07 w zakresie przedmiotu zamówienia.
- w zakresie spraw formalno-prawnych zamówień publicznych Pan Jan Lisek - inspektor zamówień publicznych pokój nr. 42 Urzędu Gminy Dałowo ul Dąbrowskiego 4 w godz. 730 do 1500 tel. (94) 314 22 27 lub (094) 34 46 334
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-22 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-09-22 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl