Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych używanych pełnych i ażurowych

Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
na:
1.Dostawę płyt drogowych betonowych zbrojonych pełnych używanych
2.Dostawę płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych używanychFormularz zawierający Warunki Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ugdarlowo.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 6.11. 2006 r do godz. 10.00
w sekretariacie (pok. nr 7) Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na dostawę:
1. Płyt drogowych betonowych zbrojonych pełnych używanych
2. Płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych używanych
Nie otwierać przed 6 listopada 2006 r. godz. 10.15”.

Zamawiający otworzy oferty w pok. nr 55 (sala konferencyjno bankietowa) I piętro w siedzibie Zamawiającego w dniu 6.11.2006r. o godz. 10.15.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.04.2007 r. sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Za kontakt z Oferentami odpowiada:
- Jan Lisek- sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 334 pok. nr. 42, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
- Janusz Sobieraj - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 345 pok. nr. 51, e-mail: drogi@ugdarlowo.pl

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (wg. definicji zawartej w art. 3 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach) – waga 100%
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Nie dopuszcza się złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004 r. oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-11-06 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-11-06 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl