Obsługa bankowa budżetu Gminy Darłowo
1. Zamawiający Gmina Darłowo z siedzibą ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, tel. (0-94) 314 2227 do 29; (094) 344 6301, fax (0-94) 314 2007; (094) 344 6309

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony internetowej www.ugdarlowo.pl

4. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy. (kod CPV 66100000).

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji: 3 lata od podpisania umowy.

8. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r oraz spełniający warunki określone w „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” W przetargu mogą wziąć udział banki posiadające oddziały lub filie w miejscowości siedziby Zamawiającego.

9. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

10. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa – 100%
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pok. nr 7 w terminie do dnia 14.02.2007 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2007 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjno bankietowej nr 55 w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Pani Krystyna Kisielewska – Skarbnik Gminy – tel. (094) 3446 308.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-02-14 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-02-14 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl