Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) oraz dostawa zup i pieczywa dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2007 roku
1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu
Adres: 76-150 Darłowo, Stary Jarosław 71 ,tel./fax. 094-314 87-91
2. Tryb zamówienia :przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej: www.ugdalowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest:
    a) Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2007 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 03.01.2007r. do dnia 28.02.2007r.) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
    b) Przygotowanie i dostawa zup + pieczywo dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2007 roku (w każdy wtorek i czwartek począwszy od 02.01.2007r.) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
    c) Koszt dostawy posiłków wliczony jest w ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia 02.01.2007r. – 28.02.2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia.
8. Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za wykluczoną.
11. Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT; znaczenie kryterium – 100%
Cena brutto oferty 40%
Różnorodność i wykonanie zamówienia 40%
Wiarygodność 20%
13. Wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Przedstawiciele zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
    Mariola Werner – Dyrektor Szkoły
    Bożena Krakowiak - Sekretarz Szkoły
14. Miejsce i termin składania oferty: Sekretariat Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu, do dnia 28.12.2006r. godz. 10.00
15. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Zespołu Szkół Nr 2
w Starym Jarosławiu, w dniu 28.12.2006r. godz. 10.30
16. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-28 10:30:00
 
Termin złożenia: 2006-12-28 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl