Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 - 2009, piorytet - Ochrona środowi
Darłowo 2006.09.06.
Do wszystkich Wykonawców nr postępowania ZP 341/17/06
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/17/06 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009, priorytet „Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. „Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009, priorytet „Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. „Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Ogłoszone postępowanie dotyczyło przygotowania wniosku wraz ze studium wykonalności do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009, priorytet „Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. „Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii” dla inwestycji dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rusko. Ustanowiony dla Gminy Darłowo RLM o wartości 33 000 wyklucza ją z potencjalnych beneficjentów środków Mechanizmów Finansowych EOG, w związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
/-/Wójt Gminy Darłowo
 
Rodzaj: Unieważnienie postępowania
 
Data otwarcia: 2006-09-08 11:15:00
 
Termin złożenia:
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Karolina Nakielska
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl