Zakup oleju napędowego w ciągu 2007 roku.
numer sprawy 5/2006

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej ofertyNazwa i adres zamawiającego
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
„Zakup oleju napędowego w ciągu 2007 roku”

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

3. Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne. „ROLMASZ” Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 1, 76-200 Słupsk

4.Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.numer sprawy 5/2006
Darłowo, 2006-12-07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Zakup oleju napędowego w ciągu 2007 roku.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
strona www.gzup.pl
e-mail gzup@post.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo.
Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: www.ugdarlowo.pl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
olej napędowy w ilości 80 000 litrów.
KOD CPV 23121100-2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2007 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena netto + podatek VAT – 100%

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
do dnia 2006-12-18 do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
GMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – Zakład w Darłowie
Ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
dnia 2006-12-18 o godz. 10:05

11) Informacja o zamiarze zawarciu umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, oraz o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-18 10:05:00
 
Termin złożenia: 2006-12-18 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: GZUP
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl