Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 - 2009, piorytet - Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.:
Darłowo 2006.09.06.
Do wszystkich Wykonawców nr postępowania ZP 341/17/06
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/17/06 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009, priorytet „Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. „Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009, priorytet „Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. „Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Ogłoszone postępowanie dotyczyło przygotowania wniosku wraz ze studium wykonalności do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009, priorytet „Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. „Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii” dla inwestycji dotyczącej budowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rusko. Ustanowiony dla Gminy Darłowo RLM o wartości 33 000 wyklucza ją z potencjalnych beneficjentów środków Mechanizmów Finansowych EOG, w związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
/-/Wójt Gminy Darłowo
Ogłoszenie o zamówieniu
 1. Zamawiający: Gmina Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo tel. (0 -94) 314 22 27 do 29; (094) 344 63 01 fax (0-94) 314 20 07; (094) 344 63 09 adres e-mail : poczta@ugdarlowo.pl
 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO.
 3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej www.ugdarlowo.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest:
  opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 - 2009, piorytet "Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in."Redukcję zanieczyszczeń promowanie odnawialnych źródeł energii".
  Zakres opracowania obejmuje:
  • opracowanie studium wykonalności zawierającego analizę finansową, ekonomiczną i analizę ryzyka
  • opracowanie wniosku
  • niezbędne tłumaczenia we wniosku na język angielski.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
 6. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od momentu podpisania umowy i przekazania niezbędnych dokumentów
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  • wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • wykonawca składający oferę musi spełniać warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Ponadto wykonawca musi spełniać następujące warunki:
   załączyć wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ
  • Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określa SIWZ.
 8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena - 100 %
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, w sekretariacie pokój nr 7, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, lub przesłać pocztą nie poźniej niż do dnia 08 września 2006 roku do godz. 11.00.
 11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  otwarcie ofert nastąpi 08 września 2006 roku o godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Darłowie, ul. Dabrowskiego 4, pok nr 55
 12. Termin związania ofertą: 30 dni.
 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 16. Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
  Karolina Nakielska, tel. ( 094) 34 46 335
  Jan Lisek, tel ( 094) 34 46 334
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-08 11:15:00
 
Termin złożenia: 2006-09-06 11:04:41
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Karolina Nakielska
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl