Dostawa i montaż elektronicznej najazdowej wagi samochodowej przy składowisku odpadów w miejscowości Krupy gm. Darłowo
1. Zamawiający:
Gmina Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo tel. (0 -94) 314 22 27 do 29; (094) 344 63 01 fax (0-94) 314 20 07; (094) 344 63 09 adres e-mail : poczta@ugdarlowo.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO.
3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej www. ugdarlowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa i montaż elektronicznej najazdowej wagi samochodowej przy składowisku odpadów w miejscowości Krupy gm. Darłowo.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wyklu¬czeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
12. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Kryteria oceny i ich znaczenie Cena - 100 %
14. Miejsce i termin składania ofert :
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, w sekretariacie pokój nr 7,
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, do dnia 15 września 2006 r. do godziny 10.00.
15. Miejsce i termin otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy Darłowo, w Sali konferencyjno-bankietowej pokój nr 55,
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w dniu 15 września 2006 r. o godziny 10.15.
16. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
19. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-09-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl