Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 r.

Polska-Darłowo: Usługi związane z odpadami

2018/S 226-517230

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Darłowo
33092091400000
ul. J. H. Dąbrowskiego 4
Darłowo
76-150
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Kunysz
Tel.: +48 943446301
E-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
Faks: +48 943142007
Kod NUTS: PL426

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 r.

 

Numer referencyjny: ZP.271.397.2018

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 r.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90512000

90513100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL426

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Teren Gminy Darłowo

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych, odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, „mieszanych” oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne na użytek własny na terenie Gminy Darłowo w 2019 roku. Odpady komunalne selektywnie zebrane z ww. nieruchomości Wykonawca przekazuje we własnym zakresie do regionalnej instalacji w Sianowie lub Gwiazdowie, albo w przypadkach o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu. Gospodarowanie odpadami komunalnymi z ww. nieruchomości z terenu Gminy Darłowo, winno odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą w dniu 27.12.2016 r. Uchwałą nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 wraz z załącznikiem „Plan inwestycyjny”.

2. Właściciele nieruchomości otrzymają bezpłatnie od Wykonawcy worki na odpady segregowane oraz pojemniki na odpady niesegregowane. Odpady komunalne odbierane będą z pojemników i worków na odpady, do których właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp dla Wykonawcy, a następnie transportowane do najbliższej regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów (w Sianowie lub Gwiazdowie).

3. Prognozowana masa odpadów komunalnych do odebrania od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. z nieruchomości wyniesie około 3 000 Mg, w tym ok. 20 % stanowić będą odpady selektywnie zebrane.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów według ustalonego harmonogramu odbioru / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VIII SIWZ.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Darłowo, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);

b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992) dla kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia (wykaz kodów w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia);

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub Ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Minimalny poziom zdolności:

a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, wykonywanych w sposób ciągły w okresie co najmniej 10 pełnych następujących po sobie miesięcy, o łącznej masie minimum 1 500 Mg.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

b) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym tj. co najmniej następującymi urządzeniami umożliwiającymi odbieranie odpadów:

Co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz opróżniania pojemników 110, SM-120, SM- 1100,

Co najmniej 2 pojazdami lub zespołami pojazdów przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności nie mniejszej niż 3,5t,

Co najmniej 1 małym pojazdem przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 3,5t DMC.

— emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami – nie niższa niż Euro 3.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zawarte są w zał. nr 2 do SIWZ (Projekt umowy).

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/12/2018

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/12/2018

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

 

Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 55 – sala konferencyjna, POLSKA.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 27.12.2018 r., o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 55 – sala konferencyjna. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ;

3) odpowiednie pełnomocnictwa;

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane.

3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:

JEDZ należy dołączyć do formularza oferty i przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy.

5.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

c) wykaz usług wykonanych,

d) wykaz narzędzi,

e) zezwolenia na zbieranie odpadów,

f) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

8. Na podstawie art. 24 aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10. Z powodu limitu znaków kompletny wykaz dokumentów oraz zasady ich składania określone są w dokumentacji przetargowej – Rozdział V SIWZ.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/11/2018

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2018-12-27 11:15:00
 
Termin złożenia: 2018-12-27 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl