Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlwo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl/
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.gminadarlwo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres: 
Gminy Darłowo ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 26 – biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowaa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie
Numer referencyjny: ZP.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie 1.Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Wicie, ul. Bursztynowa oraz Słoneczna działki nr: 14/19, 15, 22, 30, 32- obręb Wicie. 2.Przedmiot zamówienia w swym zakresie obejmuje: 1)budowę sieci wodociągowej rozgałęźnej w ul. Bursztynowej; 2)budowę sieci wodociągowej spinającej w ul. Słonecznej; 3)budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Bursztynowej z odejściami do granicy posesji; 4)budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Słonecznej z odejściami do granicy posesji; 5)budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Słonecznej; 6)budowa przepompowni ścieków przy ulicy Słonecznej na działce nr 32; 7)zasilanie pompowni ścieków (WLZ); 8)wykonanie robót rozbiórkowych jak i odtworzeniowych dróg i zjazdów w miejscu realizowanej inwestycji. 3.Warunki gruntowo – wodne. Na trasie projektowanych sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej występuje różny poziom wód gruntowych i kształtuje się na zmiennych głębokościach pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne za wyjątkiem warstwy namułów. Tam gdzie są grunty organiczne (namuły) oraz piaski próchniczne lub piaski w obniżeniach terenu (w pobliżu cieków) zwierciadło wody koreluje z poziomem wody w ciekach. Przeważnie poziom wody występuje na głębokościach od 0,90 do 1,20 m. W przypadku piasków wodnolodowcowych zwierciadło wody występuje głębiej. W przypadku glin zwałowych woda będzie występowała jedynie w postaci różnej intensywności sączeń z laminacji piasków w ich obrębie. Odwodnienie dla wodociągu Na trasie projektowanych sieci wodociągowej poziom wód gruntowych kształtujący na głębokości 0,9 -1,20 m . Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. Do odwodnienia wykopów projektuje się zestaw igłofiltrów w obsypce żwirowej. Rozstaw igłofiltrów jednostronny co 1.5 m Odwodnienie dla kanalizacji. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poziom wód gruntowych kształtuje się na głębokości 0,9 -1,20 m. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. Do odwodnienia wykopów projektuje się zestaw igłofiltrów w obsypce żwirowej Rozstaw igłofiltrów jednostronnie co 2,0 m dla szerokiego pasa drogi i jednostronne co 1,0m dla wąskiego pasa drogi. 4.Parametry rzeczowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej: Sieć wodociągowa. 1)Rurociąg DN 90 PE 100 SDR 17 - 210,9 mb; 2)Rurociąg DN 110 PE 100 SDR 17 - 274,1 mb; 3)Zasuwa z obudową Dn 80 1 kpl 4)Zasuwa z obudową Dn 100 2 kpl 5)Hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwą - 4 kpl 6)Odwodnienie wykopów - 485,0 mb 7)Wykopy 497,5 m3 8)Podsypka 32,47 m3 9)Obsypka 37,35 m3 10)Nadsypka 101,85 m3 11)Przywóz podsy. Obsy. Nadsypka - 171,67 m3; 12)Wywóz nadmiaru ziemi 171,67 m3; 13)Zasypywanie wykopów 325,9 m3; Kanalizacja grawitacyjna. 1)Rurociąg 160 PCV - 112,3 mb; 2)Rurociąg 200 PCV - 859,1 mb; 3)Studzienki graw. PCV 400 32 szt.; 4)Studzienki graw. betonowe DN 1200 - 3 szt.; 5)Zaślepka DN 160 z PE - 40 szt.; 6)Odwodnienie wykopów - 971,4 mb; 7)Wykopy - 2396,2 m3; 8)Podsypka - 97,5 m3; 9)Obsypka - 190,4 m3; 10)Nadsypka - 291,9 m3; 11)Przywóz Podsy. Obsy. Nada - 579,8 m3; 12)Wywóz nadmiary ziemi - 579,8 m3; 13)Zasypanie wykopów - 1816,4 m3. Przepompowania ścieków. 1)Przepompownia ścieków Dn1,5/ H=5,20m – 1kpl; 2)Wykopy - 44,1 m3; 3)Wywóz nadmiary ziemi - 11,34 m3; 4)Zasypanie wykopów - 32,76 m3; 5)Igłofiltry - 10 szt.; 6)Rurociągi do igłofiltrów - 10 mb; 7)Pompowanie wody z wykopy. 12 godz. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 1)Rurociąg DN 90 PE 100 SDR 17 - 9,8 mb 2)Studzienka kanalizacji grawitacyjnej - rozprężna - 1 kpl 3)Wykopy - 10,41 m3; 4)Podsypka - 0,69 m3; 5)Obsypka - 0,62 m3; 6)Nadsypka - 2,06 m3; 7)Przywóz podsy. Obsy. Nadsy. - 3,36 m3; 8)Wywóz nadmiaru ziemi - 3,36 m3; 9)Zasypywanie wykopów - 7,05 m3. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 6.Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 7.Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie nadzoru archeologicznego w związku z położeniem części terenu objętego inwestycją w strefie W II częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. 8.Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zapewnić dojazd do nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. 9.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 10.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania. 

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2017-04-05 11:15:00
 
Termin złożenia: 2017-04-05 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl