Darłowo: Zakup używanego, lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie
Ogłoszenie nr 331590 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4, 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail , faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego, lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie
Numer referencyjny: ZP.271.34.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Zakup używanego, lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie, wg poniższej specyfik: 1.Podwozie: 1)rok produkcji: samochód nie starszy niż z 2010 r., 2)przebieg samochodu nie więcej niż 40 000 km, 3)dopuszczalna masa całkowita samochodu: maksymalnie 3,5 Mg, 4)napęd 4x2; 5)skrzynia biegów manualna, min. 6 – cio biegowa, 6)silnik wysokoprężny (diesel), moc min. 85 kW, min. poj. silnika 2200 cm3, norma emisji spalin min. EURO 4. 7)samochód musi być sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor czerwony, lakier RAL 3000, 8)Wymiary samochodu pożarniczego: długość min. 4,5 m, szerokość min: 1,9 m, min. 2,0 m. 2.Kabina załogi. 1)kabina załogi czterodrzwiowa, samochód musi być przystosowany i zarejestrowany do przewozu 6 osób, 2)kabina wykończona materiałami łatwo zmywalnymi, 3)siedzenia tapicerowane, przodem do kierunku jazdy, 4)stopnie wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych, 5)podłoga w części załogi wykonana materiałów antypoślizgowych, 6)ogrzewanie kabiny załogi zależne od pracy silnika, 7)oświetlenie wewnętrzne kabiny, 8)panel sterujący wyposażeniem na konsoli środkowej, 3.Zabudowa pożarnicza. 1)zabudowa wykonana w pełni z materiałów nowych, rok wykonania 2016, 2)konstrukcja wykonana z profili aluminiowych zamkniętych, 3)poszycie zewnętrzne z aluminium wraz z elementami z tworzywa sztucznego, 4)po dwie skrytki na bokach pojazdu, kryte żaluzją aluminiową, oraz jedna z tyłu zabezpieczająca przedział pompowy, 5)żaluzje aluminiowe pyło- i wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i systemem wykluczającym samoczynne opadanie, 6)spody i ścianki schowków wyłożone blachą aluminiową, 7)skrytki przystosowane do przewożenia armatury wodnej (węże tłoczne, prądownice itd), 8)konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzanie wody z ich wnętrza, 9)oświetlenie skrytek sprzętowych w technologii LED , 10)dach zabudowy wykonany w formie podestu użytkowego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, 11)oświetlenie podestu dachowego w technologii LED, 12)na dachu uchwyty na drabinę, 13)balustrada ochronna płaszczyzny dachowej, 14)z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach, 4.Instalacja wodno-pianowa: 1)agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 35/40 (wydajność 35 l/min przy 40 barach), 2)zbiornik wody min. 300 l z tworzywa sztucznego z włazem rewizyjnym oraz miernikiem poziomu cieczy, 3)zbiornik środka pianotwórczego 30 l z tworzywa sztucznego, 4)zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, jeden króciec W52, 5)linia szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym o długości 50 m, 6)prądownica wodno-pianowa z bezstopniową regulacją strumienia ze zwartego do rozproszonego, 5.Instalacja elektryczna: 1)oświetlenie schowków wewnętrzne, włączane z kabiny załogi w technologii LED, 2)sygnał cofania z białą lampą, 3)lampy obrysowe i boczne LED, 4)gniazdo do podtrzymania napięcia w akumulatorze (12V) podczas postoju pojazdu, 5)sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego: a)belka ostrzegawcza w technologii LED, b)lampa ostrzegawcza na zabudowie pożarniczej w technologii LED, c)lampy naprzemienne w technologii LED zamontowane w grillu pojazdu, d)lampy naprzemienne w technologii LED zamontowane na lusterkach bocznych pojazdu, 6)sygnalizacja dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego: a)modulator dźwięków 100W (modulacje według polskich norm), b)głośnik 100W, c)zestaw rozgłoszeniowy, 7)oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu w technologii LED, 8)fala świetlna barwy pomarańczowej na tylnej płaszczyźnie pojazdu wykonana w technologii LED, 9)kompletna instalacja do podłączenia radiostacji przewoźnej, 10)szperacz pogorzeliskowy. 6.Wyposażenie dodatkowe. 1)maszt oświetleniowy LED min. 2x50W zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, 2)orurowanie ochronne „kangur” płaszczyzny czołowej wraz z 2 halogenami dalekosiężnymi, 3)zdalnie sterowana wciągarka elektryczna o uciągu min. 3,5 Mg, 4)opisy wyposażenia pojazdu w języku polskim, 5)gaśnica proszkowa 6 kg. 7.Pojazd musi być zarejestrowany na terytorium kraju jako pojazd specjalny pożarniczy. Pojazd musi posiadać aktualne badanie techniczne stwierdzające iż jest to pojazd specjalny pożarniczy. 8.Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Wykonawcy. 9.W ramach zadnia Wykonawca jest zobowiązany do dodatkowego oznakowania pojazdu (nr operacyjne, nazwa jednostki, oraz trwałego umieszczenia w widocznym miejscu zakupionego pojazdu informacji o treści: „Zakup używanego samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z zasadami oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Wymiary, powierzchnia oraz miejsce umieszczenia oznakowania logiem WFOŚiGW zostanie określone po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznik nr 6 do SIWZ. 11.Kod CPV: 34.14.42.10-3 Wozy strażackie. 12.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania. 13.Zakup używanego samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie realizowany będzie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę, polegającą na dostawie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczych o wartości całości dostaw równej co najmniej 100.000,00 zł brutto, oraz potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy -dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2.Wypełnione wymagania techniczne dla używanego, lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie (załącznik nr 6 do SIWZ). 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). 5.W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy - Pełnomocnictwo. 6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie: dokument ustanawiający pełnomocnika, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu
  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty60
okres obowiązywania gwarancji40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu
  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Dopuszczalne zmiany umowy: 1)korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikałoby to z treści oferty, 2)zmian zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku takiej konieczności za obopólną zgodą Stron umowy, 3)przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć. 2.Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-11-03 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-11-03 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl