Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Zagórzyn, Porzecze, Gorzebądz oraz Jeżyczki

Numer ogłoszenia: 160161 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadarlowo.pl, http://ug.darlowo.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Zagórzyn, Porzecze, Gorzebądz oraz Jeżyczki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowych na które składają się następujące zadania: 1)Zadanie 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórzyn. Zadanie 1 obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zagórzyn, działki nr - 30, 67/3, 75/2, 81/3, 90, 91/4, 91/5, 93/1 - obręb Zagórzyn. Zakres robót budowlanych m. in. obejmuje: a)sieć wodociągowa: -rurociąg DN 90 PE 100 SDR 17 - 1187,50 mb; -zasuwa z obudową Dn 80 - 3 kpl; -wcinka DN 90 - 2 kpl; -hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwa - 4 kpl; -wykopy - 1377,50 m3; -podsypka - 95,00 m3; -obsypka - 85,50 m3; -nadsypka - 285,00 m3; -przywóz podsy. obsy. nadsy - 465,50 m3; -wywóz nadmiaru ziemi - 465,50 m3; -zasypywanie wykopów - 912,00 m3; -rura ochronna DN 200 PE RC szt. 6 - 24,00 mb; b)przyłącza wodociągowe do granicy działki - kpl 5; -rurociąg DN 32 PE 100 SDR 17 - 9,60 mb; -zasuwa z obudowa Dn 32 - 5 kpl; -opaska do nawierceń/przyłącz DN 32PE - 5 kpl; -korek PE DN 32 z tabliczka informacyjną - 5 kpl; -wykopy m3 9,74 m3; -podsypka (przesianie ist. gruntu) - 0,67 m3; -obsypka (przesianie ist. gruntu) - 0,22 m3; -nadsypka (przesianie ist. gruntu) - 2,02 m3; -zasypywanie wykopów - 6,83 m3. 2)Zadanie 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Porzecze. Zadanie 2 obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Porzecze, działki nr 98/1 i 163 obręb Porzecze. Zakres robót budowlanych m. in. obejmuje: a)sieć wodociągowa: -rurociąg ciśnieniowy PE RC DN 160, przewiert sterowany-horyzontalny - 196,73 mb; -zasuwa kołnierzowa Dn 150 z obudowa do zasuw - 1 szt.; -włączenie do istniejącego wodociągu Dn 150 PE - 1 kpl; -włączenie do istniejącego wodociągu Dn 160/160/160 (PVC) - 1 kpl; -przewiert sterowany PE RC DN250, rura osłonowa pod wjazdem na posesję - 12,5 mb. 3)Zadanie 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzebądz. Zadanie 3 obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Gorzebądz, działki nr 6/1, 12/4, 13/7, 22 , 31/3 i 218/5 - obręb Nowy Jarosław. a)sieć wodociągowa: -rurociąg DN 40PE 100 SDR 17 - 198,2 mb; -rurociąg DN 90 PE 100 SDR 17 - 804,1 mb; -rura osłonowa DN 200PE RC- przewiert sterowany - 20 mb; -zasuwa z obudową Dn 32 - 4 kpl; -zasuwa z obudową Dn 80 - 2 kpl; -hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwą - 2 kpl; -odwodnienie wykopów - 804,1 mb; -wykopy - 1042,4 m3; -podsypka - 40,09 m3; -obsypka - 36,08 m3; -nadsypka - 120,28 m3; -przywóz podsy. obsy. nadsy. - 196,45 m3; -wywóz nadmiaru ziemi - 196,45 m3; -zasypywanie wykopów - 845,9 m3. 4)Zadanie 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeżyczki. Zadanie 4 obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jeżyczki, działka nr 32 obręb Jeżyczki. a)sieć wodociągowa: -rurociąg ciśnieniowy PE RC SDR 17 DN 90 - 725 mb; -rurociąg ciśnieniowy PE SDR 17 DN 32 - 23,7 mb; -studzienka wodomierzowa DN 0,80 m - 4 kpl; -włączenie do istniejącego wodociągu Dn 90 - 1 kpl; -hydrant nadziemne DN 80 - 2 kpl. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki: 1)Zadanie 1- zał. nr 7 do SIWZ, 2)Zadanie 2- zał. nr 7a do SIWZ, 3)Zadanie 3- zał. nr 7b do SIWZ, 4)Zadanie 4- zał. nr 7c do SIWZ, 3.Do Wykonawcy należeć będzie również pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 4.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 5.Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania i mogą być zastąpione innymi równoważnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w projekcie budowlanym z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów i właściwości technicznych i jakościowych..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagane wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy) do dnia 11.08.2016 r. do godz. 11:00. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: konto Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr: 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 4.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć w Sekretariacie, pokój nr 26 najpóźniej w terminie do 11.08.2016 r. do godz. 11:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć; Wadium do przetargu na: Rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowościach Zagórzyn, Porzecze, Gorzebądz oraz Jeżyczki. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, obejmującą w swoim zakresie budowę sieci wodociągowej odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia; jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu. -na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w dziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w dziale VI ust. 1 pkt 3 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w tym, co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., nr 290, poz. 2016 z późn. zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w dziale VI ust. 1 pkt 5-6 SIWZ, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, obejmującą w swoim zakresie budowę sieci wodociągowej odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia; jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu. -na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w dziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, parafowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, kosztorysy ofertowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres obowiązywania gwarancji - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1)zmiana terminu realizacji zamówienia: a)w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. powódź, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót); pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b)opóźnienie przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, c)konieczność usunięcia wad dokumentacji projektowej, d)zmiany dokumentacji projektowej, e)konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. f)wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, g)w powyżej wymienionych przypadkach przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami. 2)zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawo-wej stawki podatku od towarów i usług VAT, 3)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 4)rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 5)innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6)jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a)zmiany technologii wykonania w stosunku do przewidzianej w projekcie budowlanym, b)zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w projekcie budowlanym, c)innych niewymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego. 7)zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa. 2.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie. 4.Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 5.Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 50.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 -biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2016-08-11 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-08-11 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl