Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zielnowie
Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.4.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zielnowie”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4

Tel. 94-344-63-01

Fax. 94-344-63-09

e-mail : poczta@ugdarlowo.pl

www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061; REGON: 330920914

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielnowo (dz. nr 347 obręb Zielnowo) wraz z pozwoleniem na budowę. Dla terenu dz. nr 347 obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego Uchwałą nr XXII/282/05 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo na całym obszarze z wyłączeniem działek: obręb Cisowo: nr ew. 5/2, 523/2, 531/1, 532/5, 532/7, 542/1, 543/1, 550, 551, 552, 561/1, 76/3, 101/3, 100/1, 88/4, 60/2, 68/2, 69/1, 64/4, 47/1, 79/4, obręb Barzowice: nr ew. 143/1, 159/2, 161/2, 168, obręb Kopań: nr ew. 151/1, 153/1, 174/2, obręb Zakrzewo: nr ew. 45/3, 142/5, 40/2, 36/5, 44/1, 142/3, 139/1, 42/2, 138/1. Obecnie na działce jest zlokalizowany plac zabaw. Dojazd do nowego budynku świetlicy należy zaprojektować od strony drogi gminnej (dz. nr 230 obręb Zielnowo). Zakres prac projektowych powinien obejmować :

 budowę budynku świetlicy o powierzchni użytkowej około 150-160 m2;

 w budynku powinna się znajdować sala główna świetlicy o powierzchni około 80 m2, a także: pomieszczenie gospodarcze – kuchnia z zapleczem, salka komputerowa, kotłownia, toaleta męska i damska (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarcze/magazynek do przechowywania narzędzi gospodarczych;

 przyłącze wodociągowe;

 wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na terenie działki;

 planowane ogrzewanie świetlicy: konwencjonalne oraz opcjonalne gazowe (propan-butan).

 w projekcie należy uwzględnić montaż kolektorów słonecznych do ogrzania wody użytkowej;

 zagospodarowaniu terenu wokół budynku (ścieżki, parking, mała architektura, zieleń, z uwzględnieniem istniejącego placu zabaw, ogrodzenie);

 budynek musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora;

 w ramach zadania należy wykonać przedmiary, kosztorysy i STWiOR;

 dokumentację należy wykonać w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej (nośnik: płyta CD lub pamięć USB).

Termin wykonania.

Termin wykonania dokumentacji projektowej:

 30 dni od dnia podpisania umowy na opracowanie koncepcji projektu budowlanego, którą należy przedłożyć Zamawiającemu;

 60 dni na złożenie dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Sławnie od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji wykonania projektu budowlanego.

Gmina jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych oraz wydanych warunków przyłączenia do sieci energetycznej, które dotyczą planowanego przedsięwzięcia.

2. Kryteria wyboru oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny oferty.

Sposób oceny ofert: najniższa cena.

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą dokumentację projektową (5 egzemplarzy), kosztorysy, przedmiary oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (po 2 egzemplarze) oraz wersję elektroniczną dokumentacji (nośnik: płyta CD lub pamięć USB). Cena powinna być przedstawiona jako wartość brutto (z VAT) według formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

3. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Gminy w Darłowie, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo (pokój nr 26 – sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2015 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zielnowie”

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Darłowo po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Dokument powyższy może być złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczy wygenerowany wydruk z systemu CEIDG.

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przewidzianych do jego realizacji we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem posiadanych uprawnień właściwych dla funkcji, które mają pełnić; w tym jedna osoba musi posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej (zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu).

3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

5. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. W przypadku braku wystarczających środków finansowych zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

6. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do załączonego wzoru umowy.

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- W sprawach merytorycznych – Karolina Wojciechowska tel. 94 344 63 35;

- W sprawach zamówień publicznych – Rafał Kunysz tel. 94 344 63 47
 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2015-02-20 10:15:00
 
Termin złożenia: 2015-02-20 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl