Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkole w Gminie Darłowo - dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw
Numer ogłoszenia: 208382 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarłowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkole w Gminie Darłowo - dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Darłowo z podziałem na poszczególne części, realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1. w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie : 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Projekt : pt. Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkola w Gminie Darłowo Nr POKL.09.01.01 - 32-121 13-00. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie na poszczególne części. Część I - Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 SIWZ. Część II - Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Społecznej Szkole Podstawowej w Jeżyczkach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 oraz do SIWZ, Część III - Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kopnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 oraz 11 do SIWZ, Część IV - Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 9 oraz 11 do SIWZ. Część V - Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Społecznej Szkole Podstawowej w Słowinie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 10 do SIWZ. Uwaga ! Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był opisany szczegółowo danymi technicznymi wraz z załącznikami graficznymi. 3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować urządzenia objęte zamówieniem w pogrupowanych pakietach według załączników do SIWZ na następujące adresy: 1)Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach, ul. Darłowska 6, 76- 156 Dąbki; 2)Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71, 76-150 Darłowo; 3)Zespół Szkół Nr 4 w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo; 4)Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach, Jeżyczki 29, 76-150 Darłowo; 5)Zespół Szkół Społecznych w Słowinie, Słowino 27, 76-150 Darłowo. 4.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres minimum: - 24 miesięcy wyposażenie placów zabaw: 5.Oferowane i dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, nadto oznaczony znakiem CE, posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami PN: EN, certyfikaty bezpieczeństwa - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w/s bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, ze zm.). 6.W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, posprzątanie terenu po montażu i rozmieszczeniu, montażu urządzeń placu zabaw oraz wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia musi odbywać się w godzinach ustalonych z Zamawiającym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1, (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1, (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1, (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1, (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1, (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy stanowiący zł. nr 1 do SIWZ; parafowany wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do SIWZ; Zestawienie rzeczowe dla poszczególnych częsci zamówienia stanowiące załaczniki nr: 6,7,8,9,10.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2.Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1)gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy, 2)zajście okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek siły wyższej. 3.Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarłowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo; ul. J. H. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo; pok. nr 50..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo; ul. J. H. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo; pok. nr 26- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach poddziałania 9.1.1. w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie : 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Projekt : pt. (Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkola w Gminie Darłowo) Nr POKL.09.01.01 - 32-121 13-00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Społecznej Szkole Podstawowej w Jeżyczkach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Społecznej Szkole Podstawowej w Jeżyczkach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 oraz do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kopnicy..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kopnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 oraz 11 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 9 oraz 11 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Społecznej Szkole Podstawowej w Słowinie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw w Społecznej Szkole Podstawowej w Słowinie; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 10 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2014-06-30 10:15:00
 
Termin złożenia: 2014-06-30 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl