Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo
Numer ogłoszenia: 101570 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DARłOWO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo o powierzchni - 26 945,00 ha. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)sporządzenie projektów zmian zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy; 2)przeprowadzenie pełnej procedury formalno-prawnej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2013 r., poz.1235). 3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w IV etapach: 1)Etap 1 - analizy i studia, w tym: a)zebranie, analiza i sprawdzenie materiałów wyjściowych, analiza stanu istniejącego, b)analiza obszaru wskazanego do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań dla danego obszaru, c)analiza uwarunkowań wynikających z zapisów planów dotychczas obowiązujących; d)analiza złożonych uwag i wniosków do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przygotowaniem projektu rozstrzygnięcia Wójta o sposobie ich uwzględnienia; e)analiza uwarunkowań ekofizjograficznych - opracowanie dotyczące obszaru Gminy wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. nr 155 poz. 1298) - opracowanie w 2 egz.; f)prognoza oddziaływania na środowisko; g)wykonanie planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:10000; h)wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej w skali 1:10000 1)Etap II - projekt zmiany - czynności w zakresie sporządzenia projektu studium; a)plansza podstawowa w skali 1:10000 zawierająca elementy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1587); b) opracowanie tekstu zmiany w formie uchwały zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; c)wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmian zgodnie ze stosownym uzgodnieniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie; d)przedłożenie projektu zmian wraz z prognozą do akceptacji Wójtowi Gminy; e)przedłożenie do zaopiniowania projektu zmiany komisji urbanistyczno architektonicznej; f)przygotowanie projektu zmiany do ustawowego opiniowania i uzgadniania - w ilości wynikającej z rozdzielnika. 2)Etap III - uchwalanie zmiany - czynności w zakresie procedury uchwalenia studium: a)uzyskanie i analiza wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii; b)wprowadzenie zmian do projektu zmiany wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii; c)przygotowanie kompletu materiałów do wyłożenia projektu zmiany do publicznego wglądu; d)prezentacja projektu zmiany w czasie dyskusji publicznej oraz obecność na wyłożeniu projektu zmiany do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy; e)analiza uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany; f)przygotowanie projektu zmiany ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag wniesionych w okresie wyłożenia projektu zmiany do publicznego wglądu oraz sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem; g)przygotowanie projektu uchwał do uchwalenia wraz z uzasadnieniem; h)wprowadzenie zmian do projektów wynikających z uwzględnienia przez Radę Gminy wniesionych uwag; i)powtórzenie wymaganych czynności w zakresie dokonanych zmian. 3)Etap IV - Przekazanie materiałów: Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet materiałów w następujących ilościach: a)rysunek zmiany studium kolorowy w skali 1:10000 - 3 egz. + wersja elektroniczna w rozszerzeniach [.pdf] [.shp] oraz [.dwg]; b)rysunek pomniejszony kolorowy w skali 1:25000 - 4 egz. + wersja elektroniczna w rozszerzeniach [.pdf] [.shp] oraz [.dwg]; c)ustalenia tekstowe zmiany studium w formie tradycyjnej - 3 egz. + wersja elektroniczna; d)uchwałę wraz z załącznikami zapisaną w wersji elektronicznej (ZIPX); e)dokumentację formalno - prawną dotyczącą uchwalenia zmiany studium i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 31 egz.; f)prognozę oddziaływania na środowisko - 3 egz. + wersja elektroniczna; g)opracowanie ekofizjograficzne - 3 egz. + wersja elektroniczna. 4.Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 1)uzgodnienia projektów uchwał z Wójtem Gminy Darłowo; 2)przedstawienia w/w opracowań na sesji Rady Gminy Darłowo; 3)przygotowania projektów pism wraz z rozdzielnikiem dot. zawiadomień, uzgodnień oraz projektów odpowiedzi na korespondencję dotyczącą przedmiotu zamówienia; 4)skompletowania dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej procedury uchwalenia zmiany studium, planów; 5)skompletowania dokumentacji formalno - prawnej dotyczącej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzonych dokumentów. 5.Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia uwzględni koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszt wykonania materiałów studialnych, opracowania ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, oraz koszty wynikające z procedury uchwalania zmiany studium. Koszt przesyłek pocztowych w zakresie zawiadomień, uzgadniania i opiniowania oraz ogłoszeń prasowych pokrywa Zamawiający. Podkład mapowy dostarcza Zamawiający. 6.Prawa autorskie. 1)z mocy umowy zawartej w niniejszym postępowaniu Wykonawca wraz z projektantami (twórcami) przeniesie na rzecz Zamawiającego własność wszelkich praw autorskich do opracowania stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2014 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), 2)przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot umowy następuje bezwarunkowo na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, 3)Wykonawca podpisując umowę zawartą w wyniku niniejszego postępowania oświadcza, że prawo do przeniesienia własności autorskich praw majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom. 7.W przypadku stwierdzenia, że usługa wykonywana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 8.Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 9.Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone są w projekcie umowy w dziale III SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: a) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nowego lub z dokonaniem zmian w istniejącym co najmniej 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz załączy dowód potwierdzający, że ta usługa została wykonana lub są wykonywane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję głównego projektanta posiadającą uprawnienia urbanistyczne.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie Zamawiający rozumie wykonanie nowego lub z dokonaniem zmian w istniejącym co najmniej 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ; W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1)wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, m.in. zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, 2)w zakresie zmiany terminu wykonania tj. zmiany poszczególnych etapów realizacji zamówienia oraz zmiany końcowego terminu realizacji zamówienia w przypadku: a)opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień od stosownych organów określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b)zmian dokumentacji wynikającej z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności, które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, c)zawieszenia prac przez Zamawiającego, 3)zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 49..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2014-04-04 10:15:00
 
Termin złożenia: 2014-04-04 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Henryk Kaleta
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl