Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2014 rok
Numer ogłoszenia: 512020 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2014 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2014 rok w ilości: olej napędowy ON w ilości 44 000,00 litrów, benzyna bezołowiowa 95 w ilości 3 500,00 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Dostawa ww. paliw polegać będzie na doraźnym, bezgotówkowym tankowaniu pojazdów należących do Gminy Darłowo na stacji paliw Dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający przedłoży Dostawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, do zbiorników, których Dostawca będzie dostarczał paliwo. Paliwo do sprzętu typu: agregat prądotwórczy czy też pilarki, kosiarki tankowane będzie do karnistrów. Wydawanie paliw będzie się odbywało na podstawie wpisu do dziennego zestawienia wydawanych paliw. Dzienne zestawienie wydawanych paliw sporządza oraz wpisu do niego dokonuje pracownik Stacji Paliw. Dzienne zestawienie wydawanych paliw będzie zawierać datę zakupu, ilość i rodzaj pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko pobierającego kierowcy, podpis pobierającego oraz podpis pracownika Stacji Paliw. Potwierdzeniem pobrania towaru będzie wpis pobierającego w dziennym zestawieniu wydanych paliw. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę jaka obowiązuje na stacji Dostawcy w dniu tankowania paliwa do zbiornika pojazdu Zamawiającego pomniejszona o stały upust od każdego litra zakupionego paliwa po dziennej cenie sprzedaży zaoferowana przez Dostawcę. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zbiorcza faktura VAT wystawiona przez Dostawcę dla Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się do wystawiania zbiorczych faktur raz na dekadę, tj. następujących okresach dni miesiąca: 1 do 10, 11 do 20, 21 do końca miesiąca kalendarzowego, z podziałem na: 1.Straż Gminna w Darłowie, 2.Autobusy Gminy Darłowo, 3.Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rusku, 4.Referat Gospodarczy samochód dostawczy Iveco Daily, Fiat Uno oraz pozostały sprzęt Gminy Darłowo. Do faktury zostanie dołączona kopia dziennego zestawienia wydanych paliw. Faktury płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami jakościowymi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych t.j. Dz. U. 2013 poz. 1058 oraz odpowiednio normy PN-EN 228 i PN-EN 590..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (t.j. Dz.U.2012 poz.1059 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę polegającą na sukcesywnej dostawie paliw płynnych z podaniem przedmiotu oraz daty, miejsca wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonane należycie (referencje, itp.) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o należytym zrealizowaniu dostawy może złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz posiadanych punktów dystrybucyjnych (stacji paliw) w odległości 10 km od siedziby Zamawiającego

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy: mogą one dotyczyć wyłącznie zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku ulegnie zmianie jedynie stawka podatku VAT obowiązująca zgodnie z przepisami prawa. Sytuacja ta dotyczy możliwości obniżenia ceny, jak i jej podwyższenia w przypadku zmiany stawki podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 7 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2013-12-19 10:15:00
 
Termin złożenia: 2013-12-19 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Henryk Kaleta
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl