Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy
Numer ogłoszenia: 149220 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo , ul. J.H.Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 344 63 01, faks 94 344 63 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krupy wraz z przesyłem do miejscowości Domasławice. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Charakterystyka zaprojektowanego układu etap realizacji I. Lokalizacja i dane realizacyjne Projekt obejmuje inwestycje liniową. Przebieg kanalizacji zlokalizowano w pasie dróg powiatowych, dróg gminnych, jak również po terenach pól uprawnych i gospodarstw wiejskich za zgodą ich właścicieli. Parametry i poszczególne elementy sieci uwzględniają potrzeby w zakresie odbiorów ścieków z miejscowości, dla których opracowano niniejszą kanalizację sanitarną jak również próg perspektywiczny podłączenia działek budowlanych przewidzianych do zabudowy . Lokalizację rurociągów i przepompowni pokazano na planach sytuacyjno- wys. znajdujących się w części graficznej niniejszego opracowania. Warunki gruntowo - wodne Na trasie projektowanego systemu kanalizacyjnego występuje niski poziom wód gruntowych kształtujący się na różnych głębokościach pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. Rozwiązanie techniczne kanalizacji sanitarnej: Kanalizacja grawitacyjno - tłoczna - projektuje się likwidację wszystkich zbiorników bezodpływowych w miejscowościach objętych opracowaniem. Ścieki z poszczególnych posesji odprowadza się układem kolektorów grawitacyjnych do projektowanych pompowni ścieków. Dla istniejącego układu terenu oraz zabudowy w miejscowości objętej I etapem realizacji zaprojektowano 2 pompownie. Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dla wszystkich istniejących budynków mieszkalnych ze studzienką przy granicy posesji . Technologia: Kanalizacja grawitacyjna - Zasadniczymi elementami składowymi budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej będą: rury PVC lite klasy 8kN/m2, łączonych na uszczelkę gumową, studzienki połączeniowe z PP lub PVC DN 315, na głównych skrzyżowaniach sieci, studzienki włazowe DN 1200 prefabrykowane z kręgów żelbetonowych łączonymi uszczelkami. Kanalizacja tłoczna - zasadniczymi elementami składowymi budowy sieci tłocznej będą: rury i kształtki z PE dla kanalizacji ciśnieniowej na ciśnienie PN 10 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Pompownie ścieków - zasadniczymi elementami pompowni ścieków będą: pompy zatapialne połączone sprzęgłem automatycznego rozłączania umieszczone w zbiornikach podziemnych. Zbiorniki dla pompowni głównych i lokalnych wykonane będą z kręgów żelbetonowych (beton B40) połączonych szczelnie za pomocą uszczelek . Zbiorniki dla pompowni przydomowych wykonane będą z gotowych prefabrykatów PP. Wszystkie pompownie będą miały zamontowaną pompę rezerwową. Pompownie będą monitorowane z odbiorem informacji na istniejącej oczyszczalni w Rusku. Pompownie będą ogrodzone. Powierzchnia do lokalizacji jednej pompowni wynosi F= 4 m x4 m = 16 m2 Pompownie przydomowe ogrodzone będą w zakresie istniejącej działki Zagrodowej. ZESTAWIENIE RZECZOWE KRUPY POMPOWNIE ŚCIEKÓW Pompownie ścieków główna PKR1 z ogrodzeniem - 1 kpl. Pompownie ścieków lokalna PKR2 z ogrodzeniem - 1 kpl. Przyłącze wodociągowe z hydrantem DN 80 - 42,1 mb KANALIZACJA GRAWITACYJNA Kanał grawitacyjny 200 PCV[mb] - 3962 mb Kanał grawitacyjny 250 PCV[mb] - 203 mb Studzienki graw PCV 315 [szt.] - 109 szt. Studzienka 1200 [szt.] - 39 szt. Wykopy[m3] - 8349,96 m3 Podsypka [m3] - 416,5 m3 Obsypka [m3] - 833 m3 Nadsypka [m3] -1249,5 m3 Przywóz podsy. obsy. Nada [m3] - 2499 m3 Wywóz nadmiary ziemi [m3] - 2499 m3 Zasypanie wykopów [m3] - 5850,96 m3 Przewiert sterowany DN 350 dla przewodu Dn200 PVC - 200,5 mb Płoza typ R h=28 dla rury 200 PVC - 154 kpl Manszeta Dn 350/200 - 20 kpl PRZYKANALIKI DO GRANICY POSESJI (posesji) - 48 szt. Przykanaliki 160PCV [mb] - 723 mb Studzienki graw PCV 315 [szt] - 70 szt. Wykopy [m3] - 1012,2 m3 podsypka [m3] - 72,30 m3 obsypka [m3] - 115,68 m3 nadsypka [m3] - 228,90 m3 Przywóz podsy. Obsy. Nada [m3] - 404,88 m3 wywóz nadmiary ziemi [m3] - 404,88 m3 zasypanie wykopów [m3] - 607,32 m3 KANALIZACJA TŁOCZNA Kanał ciśnieniowy PE 2x160[mb] - 2132,2 mb Kanał ciśnieniowy PE 90[mb] - 628,6 mb Studzienka DN 2000 [szt.] - 1 szt. Studzienka rozprężna DN 1200 - 3 szt. Studzienka dla armatury 1200 [szt.] - 6 szt. Studzienka dla armatury Dn 1400 [szt.] - 7 szt. Zestaw rewizyjny dla 90 [szt.] - 2 szt. Zestaw odpowietrzający dla 90 - 1 szt. Zestaw rewizyjny dla 2x160 - 1 szt. Zestaw odpowietrzający dla 2x160 - 6 szt. Zestaw odwadniający dla 2x160 - 3 szt. Węzeł zaworów sieciowych - 1 szt. Wykopy [m3] - 3865,12 m3 Podsypka [m3] - 276,08 m3 Obsypka [m3] - 397,72 m3 Nadsypka [m3] - 828,24 Przywóz podsy. Obsy. Nada [m3] - 1505,04 m3 Wywóz nadmiary ziemi [m3] - 1505,04 m3 Zasypanie wykopów [m3] - 2360,08 m3 Rura ochronna DN 300 dla przewodu Dn 160 PE - 62,5x2 m Płoza typ B h=24 dla rury 90 symb.kat 80-B-24 - 96 kpl Manszeta Dn 300/160 - 16 kpl ZESTAWIENIE RZECZOWE SIŃCZYCA DOMASŁAWICE KANALIZACJA TŁOCZNA Kanał ciśnieniowy PE 2x160[mb] - 4103,7 mb Studzienka rozprężna DN 1200 [szt.] - 1 szt. Studzienka dla armatury Dn 1400 - 9 szt. Zestaw rewizyjny dla 160 - 2 szt. Zestaw odpowietrzenia dla160 - 7 szt. Zestaw odwadniający dla160 - 4 szt. Węzeł zaworów sieciowych Dn 160 - 2 kpl Węzeł zaworów przyłączeniowych Dn 160/63 - 1 kpl Wykopy [m3] - 5745,18 m3 Obsypka [m3] - 656,592 m3 Nadsypka [m3] m3 1231,11 m3 Przywóz podsy. obsy. Nada [m3] - 2051,85 m3 Wywóz nadmiary ziemi [m3] - 2051,85 m3 Zasypanie wykopów [m3] - 3889,98 m3 Rura ochronna DN 300 dla przewodu Dn 160 PE - 40 m Przewiert sterowany DN 300 dla przewodu Dn 160 PE - 40 m Płoza typu R h= 42 dla rury 160 PE - 57 kpl Manszeta Dn Dn 300/160 - 4 kpl Kanał grawitacyjny DN 250 mb.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 100 000,00 zł do dnia 15.05.2013 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/w pieniądzu; 2/w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3/gwarancjach bankowych; 4/gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: konto Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie nr:53 8566 0003 0100 1326 2000 0001 Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji /wadium/ należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 7 najpóźniej w terminie do 15.05.2013 r. do godz. 10:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć Wadium do przetargu na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ na podstawie załaczonych dokomentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Ztreści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym minimum jednego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur o średnicy min. Ø 160 mm i długości min 1,5 km. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postepowaniuna podstawie załaczonych dokomentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Ztreści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3-4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postepowaniuna podstawie załaczonych dokomentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Ztreści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3-4 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postepowaniuna podstawie załaczonych dokomentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Ztreści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 5-6 SIWZ, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postepowaniuna podstawie załaczonych dokomentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , że ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy; podpisany przez wykonawcę projekt umowy; kosztorys ofertowy; pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy. Zmiany dotyczyć mogą terminu wykonania zamówienia ze względu na warunki pogodowe. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiają-cy dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Darłowo 76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4. pok. nr 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Darłowo 76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4. pok. nr 7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2013-05-17 10:15:00
 
Termin złożenia: 2013-05-17 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Henryk Kaleta
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl