Opracowanie ekofizjograficzne dla sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo
Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie:

?Opracowania ekofizjograficznego dla sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo?

Zmiana Studium została podjęta na podstawie uchwały Nr XX/164/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 maja 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo.

1. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie ekofizjograficzne dla sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo jest niezbędne zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 23 stycznia 2008 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm).

2. Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

3. Obszar będący przedmiotem opracowania obejmuje teren całej Gminy Darłowo (ok. 269,45 km2)

4. Opracowanie ekofizjograficzne winno zawierać elementy zawarte w dziale VII ustawy dnia 23 stycznia 2008 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ? Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji.

5. Opracowanie ekofizjografii dla sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo powinno składać się z:

1) części kartograficznej sporządzonej na mapie w skali 1:25 000 - 3 egz. w technice barwnej,

2) części opisowej ? 3 egz.,

3) pliku tekstowy Word z ewentualnymi załącznikami w postaci map, fotografii ? jako plik: *.pdf lub *.jpg

6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Agata Kupracz: tel.: 094 344 63 33.

7. Forma i termin składania ofert: Ofertę składa się w 1 egzemplarzu.

W treści oferty należy określić wartość przedmiotu zamówienia, treść oferty musi odpowiadać treści problematyki.

8. Wartość zamówienia (zwana dalej ceną) ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Cena zamówienia podana w ofercie musi już uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty, rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

9. Składanie ofert: pisemnie w kopercie z naniesionym oznaczeniem: oferta na sporządzenie ?Opracowania ekofizjograficznego dla sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo? Oferty należy składać w terminie do 18 października 2012 r. do godz. 10:00.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

10. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą:

1) poprawnie wypełniony formularz ofertowy ? zał. Nr 1,

2) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę- zał. Nr 2,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEDIG (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

4) wykaz min. 1 opracowania ekofizjograficznego zawierającego problematykę obszarów Natura 2000 oraz problematykę pasa nadmorskiego łącznie z referencjami ? zał. Nr 3.

Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

11. Sposób oceny ofert: Cena - 100 %,

12. Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1) formularz oferty ? zał. nr 1.

2) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ? zał. nr 2,

3) wykaz zrealizowanych usług - zał. nr 3,

4) Projekt umowy zał. nr 4.
 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2012-10-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2012-10-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl