Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Darłowo
Darłowo: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Darłowo

Numer ogłoszenia: 287306-2010; data zamieszczenia: 10-09-2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , 76-150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, woj. zachodniopomorskie tel. 094 344 63 01, faks 094 344 63 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Darłowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 1264 m2 (w tym 470 m2 na budynkach mieszkalnych i 794 m2 na budynkach gospodarczych) pokryć dachowych z eternitu w ramach udzielonej osobom fizycznym pomocy finansowej na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Darłowo.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności , tzn. posiadają zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu wyrobów zawierających azbest, mają zawartą umowę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z właścicielem składowiska odpadów. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają pracowników z odbytym szkoleniem BHP w zakresie prac z materiałami zawierającymi azbest. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
2) Zezwolenie na transport materiałów zawierających azbest,
3) Umowa na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
4) Zaświadczenie o szkoleniu BHP pracowników w zakresie prac z materiałami zawierającymi azbest.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. Nr 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. Nr 7(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2010-09-20 10:15:00
 
Termin złożenia: 2010-09-20 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl