I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2010 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 222919 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2010 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2010 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2010 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. Nr zadania Nazwa zadania 1. Wycena lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych 2. Wycena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat. 3. Wycena nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu 4. Wycena budynku jedno lokalowego 5. Wycena budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6. Wycena lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych 7. Wycena lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi, w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat. 8. Wycena budynków gospodarczych 9. Wycena budowli w tym wiatraki 10. Wycena działki gruntu 11. Wycena działki gruntu do wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 12. Wycena działki do opłaty adiacenckiej w wyniku podziału 13. Wycena działki do opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 14. Wycena działki do renty planistycznej 15. Wycena działki do odszkodowania za przejęte drogi w wyniku podziału 16. Wycena działki w celu przeniesienia użytkowania wieczystego na własność ZADANIE II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2010 roku. Nr zadania Nazwa zadania Wymagany termin wykonania 1. 1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja - w technice cyfrowej: za pierwszy hektar za każdy następny hektar 40 dni 2. 2. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja - w technice analogowej: za pierwszy hektar za każdy następny hektar 30 dni 3. 3. Wytyczenie trasy zaprojektowanej inwestycji za 1 punkt 7 dni 4. Pomiary powykonawcze drogi jezdnia i chodnik za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 5. Pomiary powykonawcze przyłącza za pierwsze za każde następne 30 dni 6. Pomiary powykonawcze studni za pierwszą za każdą następną 30 dni 7. Pomiary powykonawcze budynków za pierwszy za każdy następny 30 dni 8. Pomiary powykonawczy sieci gazowej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 9. Pomiary powykonawczy sieci energetycznej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 10. Pomiary powykonawczy sieci wodociągowej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 11. Pomiary powykonawczy sieci kanalizacyjnej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 12. Pomiary powykonawczy sieci telekomunikacyjnej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 13. Geodezyjna obsługa inwestycji za dzień pracy 7 dni 14. Podział działki: za pierwszą działkę za każdą następną 90 dni 15. Podział działki - aktualizacja podkładu sytuacyjno - wysokościowego do wydania postanowienie lub zaświadczenia w celu wykonania podziału za pierwszy 1 ha za każdy następny ha 90 dni 16. Scalenie działek za dwie działki za każdą następną 30 dni 17. Wznowienie lub rozgraniczenie granic działki za pierwszy punkt za każdy następny punkt 90 dni 18. Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia istniejących zabudowań i innych budowli na gruncie. 30 dni 19. Sporządzenie wykazu zmian do wprowadzenia zmian w KW 14 dni 20. Sprostowanie powierzchni działki 14 dni.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia, b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). g) Zaakceptują warunki zawarte we wzorze umowy, przez jego podpisanie..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1 Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy, zał. nr 1. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) c) zaakceptowany wzór umowy, zał. nr 2. d) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (na formularzu ofertowym zał. nr 3);.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Darłowo ul. Dabrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 52.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Darłowo ul. Dabrowskiego 4, 76-150 Darłowo sekretariat pok. nr. 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2010 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2010 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. Nr zadania Nazwa zadania 1. Wycena lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych 2. Wycena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat. 3. Wycena nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu 4. Wycena budynku jedno lokalowego 5. Wycena budynku mieszkalnego jednorodzinnego 6. Wycena lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych 7. Wycena lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi, w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat. 8. Wycena budynków gospodarczych 9. Wycena budowli (w tym wiatraki) 10. Wycena działki gruntu 11. Wycena działki gruntu do wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 12. Wycena działki do opłaty adiacenckiej w wyniku podziału 13. Wycena działki do opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 14. Wycena działki do renty planistycznej 15. Wycena działki do odszkodowania za przejęte drogi w wyniku podziału 16. Wycena działki w celu przeniesienia użytkowania wieczystego na własność.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2010 roku..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2010 roku. Nr zadania Nazwa zadania Wymagany termin* wykonania 1. 1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja - w technice cyfrowej: za pierwszy hektar za każdy następny hektar 40 dni 2. 2. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja - w technice analogowej: za pierwszy hektar za każdy następny hektar 30 dni 3. 3. Wytyczenie trasy zaprojektowanej inwestycji za 1 punkt 7 dni 4. Pomiary powykonawcze drogi (jezdnia i chodnik) za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 5. Pomiary powykonawcze przyłącza za pierwsze za każde następne 30 dni 6. Pomiary powykonawcze studni za pierwszą za każdą następną 30 dni 7. Pomiary powykonawcze budynków za pierwszy za każdy następny 30 dni 8. Pomiary powykonawczy sieci gazowej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 9. Pomiary powykonawczy sieci energetycznej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 10. Pomiary powykonawczy sieci wodociągowej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 11. Pomiary powykonawczy sieci kanalizacyjnej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 12. Pomiary powykonawczy sieci telekomunikacyjnej za pierwsze 100 m za każde następne 100 m 30 dni 13. Geodezyjna obsługa inwestycji za dzień pracy 7 dni 14. Podział działki: za pierwszą działkę za każdą następną 90 dni 15. Podział działki - aktualizacja podkładu sytuacyjno - wysokościowego do wydania postanowienie lub zaświadczenia w celu wykonania podziału za pierwszy 1 ha za każdy następny ha 90 dni 16. Scalenie działek za dwie działki za każdą następną 30 dni 17. Wznowienie lub rozgraniczenie granic działki za pierwszy punkt za każdy następny punkt 90 dni 18. Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia istniejących zabudowań i innych budowli na gruncie. 30 dni 19. Sporządzenie wykazu zmian do wprowadzenia zmian w KW 14 dni 20. Sprostowanie powierzchni działki 14 dni.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2009-12-10 10:15:00
 
Termin złożenia: 2009-12-10 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl