Dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki gotowej do pracy wraz z instalacją i uruchomieniem.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
z udzielenia zamówienia na
dostawę fabrycznie nowej kserokopiarki gotowej do pracy wraz z instalacją i uruchomieniem.

Informacja dla oferentów, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 93, ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 23 września 2008r. Nr 171 poz. 1058 „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć"


Numer ogłoszenia: 18574 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31349 - 2009 data 30.01.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, fax. 094 3446309, 3142007.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
* W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 sekretariat.
* W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 sekretariat.

II.2) Tekst, który należy dodać:

* Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).
* Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy i czarno-biały w str. A4/min - 35 stron A4/minutę
Format papieru od A5 do A3
Gramatura papieru od 64g/m2 do 200g/m2
Ilość tac 2 szt.
Pojemność każdej tacy - 500 szt.
Pamięć - 512MB
Dysk twardy - 40GB
Dupleks w standardzie
Czas pierwszej kopii kolorowej 8,5sek.
Czas pierwszej kopii czarno-białej 6sek.
Kopiowanie ciągłe 999 kopii
Rozdzielczość druku 600x600 dpi
Zakres regulacji skali powiększenia 25%-400% co 1%
Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów w standardzie
Pojemność automatycznego dwustronnego jednoprzebiegowego podajnika dokumentów 100szt.
Skaner sieciowy w standardzie
Drukarka sieciowa w standardzie
Panel operacyjny - ekran LCD z menu w języku polskim
Tonery kolorowe na 15000 kopii A4 przy 5% pokryciu
Toner czarny na 35000 kopii A4 przy 5% pokryciu
Interfejs USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 98/Me/XP/Vista
Szafka pod kserokopiarkę.

Link do aktualnej SIWZ na końcu ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 31349 - 2009; data zamieszczenia: 30.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Darłowo , ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3446301, 3142227-29, faks 094 3446309, 3142007.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdarlowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki gotowej do pracy wraz z instalacją i uruchomieniem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki gotowej do pracy (wg opisu zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ) wraz z instalacją i uruchomieniem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają powyższe warunki na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy winni złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 52.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr. 7 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2009-02-16 10:15:00
 
Termin złożenia: 2009-02-16 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl