Wykonanie fundamentów pod budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach. gm. Darłowo
1. Zamawiający:
Gmina Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 76-150 Darłowo, tel. 094) 344 63 01; fax (094) 344 63 09 adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej www.ugdarlowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie fundamentów pod budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach. gm. Darłowo”. CPV 45212200-8. Zakres i ilość robót zawiera przedmiar będący zał. do SIWZ
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia: do 31.12. 2008 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia,
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wyklu¬czeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
12. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena - 100%
14. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, w sekretariacie pokój nr 7, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, do dnia 1 grudnia 2008 r. do godziny 10.00.
15. Miejsce i termin otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy Darłowo, w Sali konferencyjno-bankietowej pokój nr 55, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, w dniu 1 grudnia 2008 r. o godziny 10.15.
16. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
17. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
19. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2008-12-01 10:15:00
 
Termin złożenia: 2008-12-01 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl