Wykonanie usług w zakresie: wycen nieruchomości, inwentaryzacji budowlanych, usług geodezyjnych w 2008 roku dla potrzeb Gminy Darłowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. Nazwa i adres zamawiającego :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (0-94) 314 22 27 do 29; (094) 344 6301, fax. (0-94) 314 20 07; (094) 344 6309
NIP 669-18-82-252; REGON 330017901
www.ugdarlowo.pl, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl

II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 14.000 euro

III. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl.

IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2008 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
II Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2008 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
III Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2008 roku.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2008 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Nr zadania Nazwa zadania
I.1. Wycena lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych
I.2. Wycena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat.
I.3. Wycena nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu
I.4. Wycena budynku jedno lokalowego
I.5. Wycena lokalu użytkowego bez pomieszczeń prznależnych
I.6. Wycena lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi, w tym budynków gospodarczych, magazynów, wiat.
I.7. Wycena działki gruntu
I.8. Wycena działki gruntu do wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
I.9. Wycena działki do opłaty adiacecenckiej w wyniku podziału
I.10. Wycena działki do opłaty adiacecenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
I.11. Wycena działki do renty planistycznej
I.12. Wycena działki do odszkodowania za przejęte drogi w wyniku podziału
I.13. Wycena działki w celu przeniesienia użytkowania wieczystego na własność

ZADANIE II Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2008 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Nr zadania Nazwa zadania
II.1. Uproszczona inwentaryzacja budowlana zawierająca opis techniczny z rysunkami w postaci rzutów i przekrojów wraz z Oświadczeniem dla lokalu w myśl ustawy o własności lokali:
II.1.1. budynku mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.2. lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych i budynków towarzyszących wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.3. lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.4. lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych, a z przynależnymi budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu
II.1.5. budynku użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
II.1.6. budynku użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
II.1.7. lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
II.1.8. lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
II.1.9. budynków gospodarczych
II.1.10. garaży
II.1.11. komórek, magazynów, wiat.
II.2. Oświadczenie dla lokalu w myśl ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

ZADANIE III Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2008 roku.

Kody za wspólnego słownika zamówień CPV - 74233200-3 – Geotechniczne usługi inżynieryjne.
Nr zadaniaNazwa zadaniaWymagany termin* wykonania
1Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja w technice cyfrowej:
 za pierwszy hektar
 za każdy następny hektar
40 dni
2Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja w technice analogowej:
 za pierwszy hektar
 za każdy następny hektar
30 dni
3Wytyczenie trasy zaprojektowanej inwestycji za 1 punkt7 dni
4Pomiary powykonawcze drogi (jezdnia i chodnik)
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m
30 dni
5Pomiary powykonawcze przyłącza
 za pierwsze
 za każde następne
30 dni
6Pomiary powykonawcze studni
 za pierwszą
 za każdą następną
30 dni
7Pomiary powykonawcze budynków
 za pierwszy
 za każdy następny
30 dni
8Pomiary powykonawczy sieci gazowej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m
30 dni
9Pomiary powykonawczy sieci energetycznej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m
30 dni
10Pomiary powykonawczy sieci wodociągowej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m
30 dni
11Pomiary powykonawczy sieci kanalizacyjnej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m
30 dni
12Pomiary powykonawczy sieci telekomunikacyjnej
 za pierwsze 100 m
 za każde następne 100 m
30 dni
13Geodezyjna obsługa inwestycji za dzień pracy7 dni
14Podział działki:
 za pierwszą działkę
 za każdą następną
90 dni
15Podział działki - aktualizacja podkładu sytuacyjno - wysokościowego do wydania postanowienie lub zaświadczenia w celu wykonania podziału
 za pierwszy 1 ha
 za każdy następny ha
90 dni
16Scalenie działek
 za dwie działki
 za każdą następną
30 dni
17Wznowienie lub rozgraniczenie granic działki
 za pierwszy punkt
 za każdy następny punkt
90 dni
18Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia istniejących zabudowań i innych budowli na działce
- pierwszy obiekt
- każdy następny obiekt
30 dni
19Sporządzenie wykazu zmian do wprowadzenia zmian w KW14 dni
20Sprostowanie powierzchni działki14 dni

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poszczególnych zadaniach.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wg potrzeb w okresie 2008 r.

VII .Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
g) Zaakceptują warunki zawarte we wzorze umowy, przez jego podpisanie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

VIII. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena i wynosi 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 12.12.2007r. do godz. godz. 10.00.

XI. Termin związania ofertą wynosi:
30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

XII. Data godzina i miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
sala konferencyjno bankietowa (I piętro) nr. 55 dnia 12.12.2007 r. o godz. 10:15.

XIII. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Jan Lisek- sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 334 pok. nr. 42, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
Krystyna Reszka - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 332 pok. nr. 41, e-mail: grunty@ugdarlowo.pl
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-12-12 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-12-12 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl