Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie
I. Przedmiot zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie
Zamawiający:
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
tel:( 094)314-1650

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie w okresie od 04 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w następujących asortymentach i ilościach wskazanych w załączniku nr 2

IV. Zamówienia częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne asortymenty.

V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego oraz poszczególnych asortymentów.

VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 04 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
l. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i 2 Prawa Zamówień Publicznych:
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

IX. Osoby Upragnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
w sprawach przedmiotu zamówienia: Marzanna Manarczyk - Kierownik Kuchni, tel.601872156
w sprawach procedury przetargowej: Anna Niewczas. tel: (094) 3446374

X. Wadium Niedotyczy.

XI. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.


XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Dąbrowskiego 4. 76-150 Darłowo pok.13.14.15 do dnia .26 kwietnia 2007 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dąbrowskiego 4 . 76-150 Darłowo dnia 26 kwietnia 2007 r. o godz. 10:15
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty. jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: CENA -100%
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-04-26 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-04-26 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Anna Niewczas
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl