F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
AmberWilla - Bobolin / Dąbki
Bobolin

AmberWilla - Bobolin / Dąbki
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Odpady komunalne » Gospodarka odpadami
« Strona główna
Powrót »

Od  stycznia 2023 r. regulacja stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na terenie gminy Darłowo.

 

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie naszej gminy obowiązują nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Już od pięciu lat gminnym systemem gospodarowania odpadami objęte są wszystkie nieruchomości: zamieszkałe, niezamieszkałe, mieszane, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Umożliwiło to uszczelnienie systemu i jego samofinansowanie się, co z kolei pozwoliło na utrzymanie stawek opłat na względnie niskim poziomie (w porównaniu do cen w regionie), osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, istotne zmniejszenie podrzucania odpadów, czy powstawania nowych dzikich wysypisk śmieci. Ponadto, po kilkuletnim doświadczeniu i corocznej analizie kosztów funkcjonowania systemu stwierdzono, iż metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona od zużycia wody na nieruchomościach zamieszkałych sprawdziła się i jest metodą najbardziej miarodajną, pozwalającą na łatwą weryfikację prawidłowości danych podanych w deklaracjach odpadowych.

 

 

Segregacja odpadów staje się faktem.

 

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych, lub takich odpadów które mogą trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (np. wielkogabaryty, elektrosprzęt), powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, czy zabudowie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane rekreacyjnie.  

 

Zmiana stawek opłat i metody ich naliczania.

 

Kolejna istotna zmiana wiąże się z korektą stawek, która wynika ze  wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - w szczególności: rosnącymi kosztami obsługi firm odbierających i transportujących odpady, rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów na RIPOK-ach (regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych), wzrostem opłat za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska), wzrostem minimalnego wynagrodzenia, skokowym wzrostem cen paliw, brakiem rynków zbytu dla surowców wtórnych, czy zwiększeniem strumienia odpadów komunalnych. W pełni uzasadniona jest więc propozycja zmiany wysokości stawek opłat zależną od ilości zużycia wody, która od stycznia 2023 r. wyniesie 8,50 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody (z możliwością zwolnienia z części opłaty dla kompostujących bioodpady) w wysokości 1,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody. Właścicielom nieruchomości, którzy nie będą segregować grozi kara w wysokości trzykrotności tej stawki, tj. 25,5 zł za 1 m3 zużytej wody. Chociaż statystyki pokazują, że większa część naszych mieszkańców segreguje prawidłowo, a nowo zakupione kolorowe pojemniki do segregacji (żółte – na metale i plastik oraz zielone na szkło), z pewnością znacząco przyczynią się do ułatwienie tego zadania. Tak jak dotychczas papier i BIO nadal zbieramy w workach z obowiązkiem naklejania kodów kreskowych. Nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż związana z wynajmem kwater (sklepy, restauracje, bary, zakłady produkcyjne), rozliczane będą tak jak dotychczas – „od pojemnika”. Jednocześnie, właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą mogli podjąć decyzję, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez Gminę Darłowo systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim.

Nowe stawki opłat ustanowione zostały uchwałą NR LX.599.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 grudnia 2022 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2021 r. wszystkie rodzaje nieruchomości na terenie Gminy Darłowo mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – nie ma możliwości deklarowania zbiórki odpadów bez ich segregacji. Jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – opłata wyniesie trzykrotność opłaty podstawowej. Aktualne stawki przedstawiają się jak poniżej.

 

Nieruchomości zamieszkałe – metoda „od wody”.

 • 8,5 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody;
 • podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości  25,50 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody;
 • zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody;
 • w przypadku gospodarstw domowych opłata miesięczna wyliczana na podstawie stawki, o której mowa powyżej, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (obenie maksymalna miesięczna kwota dla gospodarstwa domowego nie może być większa niż 175,48 zł).

Nieruchomości, na któryc nie zamieszkują mieszkańcy, a na której świadczone są usługi hotelarskie (hotele, pensjonaty, domki letniskowe, pola namiotowe, kempingi itp.) - metoda „od wody".

 • 8,5 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody;
 • podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 25,50 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, inne niż nieruchomości na której świadczone są usługi hotelarskie (restauracje, sklepy, biura, szkoły, zakłady przemysłowe itp.) - metoda „od pojemnika".

Stawki opłat za pojemniki (usługa odbioru jednego pojemnika)

 1. o pojemności 120 l - 29,24 zł;
 2. o pojemności 240 l - 58,48 zł;
 3. o pojemności 360 l – 87,72 zł;
 4. o pojemności 1100 l - 268,03 zł;

Podwyższone stawki opłat za pojemniki (usługa odbioru jednego pojemnika), jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

 1. o pojemności 120 l – 87,72 zł;
 2. o pojemności 240 l – 175,44 zł;
 3. o pojemności 360 l – 263,16 zł;
 4. o pojemności 1100 l – 804,09 zł.

 

Stawka opłaty za worek o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w wysokości 29,24 zł (odpady segregowane).

Podwyższoną stawka opłaty za worek o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 87,72 zł.

 

W przedmiotowej uchwale NR LX.599.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 16 grudnia 2022 r.  określono również następujące zasady ustalenia ilości zużytej wody na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • na podstawie ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza głównego, z zastrzeżeniem pkt 2 - 6;
 • do ilości zużytej wody, o której mowa w pkt 1, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy, której ilość ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.);
 • w przypadku nieruchomości, które nie są wyposażone w wodomierz, o którym mowa w pkt 1, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3 m3/miesiąc/osobę;
 • w przypadkach: nabycia własności nieruchomości lub nabycia prawa do władania nieruchomością (np. najem, dzierżawa), podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, przez okres do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3 m3/miesiąc/osobę;
 • w przypadku nieruchomości, która czasowo – powyżej 6 miesięcy następujących po sobie – nie była zgłoszona jako nieruchomość zamieszkała, do zakończenia pierwszego pełnego roku kalendarzowego zamieszkiwania na nieruchomości, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3 m3/miesiąc/osobę;
 • w przypadku nieruchomości, na której prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody wskazany w dokumentach potwierdzających ilość m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej (lokalu mieszkalnego), obejmuje również zużycie wody wykorzystywanej na cele prowadzonego we własnym zakresie gospodarstwa rolnego i nie może być zainstalowany dodatkowy legalizowany wodomierz,  o którym mowa w pkt 2, do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się 3 m3/miesiąc/osobę w trakcie okresu za który podano zużycie wody;
 • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, gdzie prowadzone jest działalność hotelarska - w przypadku braku wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody lub odliczania wody zużytej na określone cele, ilość zużytej wody określa się jako iloczyn przeciętnej normy zużycia wody na poziomie 3 m3/miesiąc/miejsce noclegowe.

 

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - roczna opłata ryczałtowa.

 • roczną ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 224,97 zł;
 • podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości, nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 674,91 zł.

 

Nieruchomości „mieszane”, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla części zamieszkałej i niezamieszkałej (z podziałem na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, która będzie rozliczna „systemem wodnym” lub „od pojemnika”.

 

Ustalono obowiązek uiszczania z dołu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty, przez właścicieli: nieruchomości zamieszkałych,, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (nieruchomości „mieszane”). Natomiast właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mają obowiązek uiszczania z góry rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 30 kwietnia w roku, którego obowiązek ponoszenia tej opłaty dotyczy. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty ryczałtowej lub jej wysokość po 30 kwietnia danego roku, opłatę ryczałtową uiszcza się w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania za dany miesiąc bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy.

 

Nr rachunku:

16 1020 2791 0000 7802 0333 3515

Adres: Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo  

 

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Rada Gminy Darłowo – podczas sesji, która odbyła się 18 listopada 2020 r. – uchwaliła nowy wzór deklaracji odpadowej, czyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty jest wynikiem dostosowania go do zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A zmiany te to m.in. brak możliwości wyboru sposobu metody gromadzenia odpadów, czyli wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, zmiana terminu na zgłaszanie zmian w deklaracjach (było 14 dni od dnia zaistnienia zmiany – teraz zmiany należy zgłosić do 10 dnia następnego miesiąca). Zawiera także klauzulę RODO, a także pola umożliwiające uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i zagospodarowywania w nim bioodpadów.

 

Deklarację należy złożyć w formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo lub w formie elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, przez Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) na adres skrytki: e-puap:/ugdarlowo/skrytka. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości, niezamieszkanej 14 dni od dnia wytworzenia na niej odpadów komunalnych.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do pobrania:

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Wypełniając obowiązek wymagany przepisem art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, udostepnia się informacje dot. miejsc zagospodarowania ww. odpadów:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie, ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno.
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki