Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Starym Jarosławiu

WÓJT GMINY DARŁOWO
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. /094/ 314 22 27, fax /094/ 314 20 07

ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu.
Postępowanie dotyczy zamówienia powyżej 60 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

KOD CPV : - główny przedmiot zamówienia : 45 212 225
pozostały zakres zamówienia: 45260000-7, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest :
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru /w zał./ i poleceniami inspektora nadzoru.

3. Przedmiot określa dokumentacja techniczna opracowana w 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze KOMUNALKA Koszalin, który należy zrealizować zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami Polskich Norm, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną ku zadowoleniu Zamawiającego.

4. Zakres prac obejmuje wykonanie:
    a) konstrukcja dachu – kod CPV 45260000-7
    b) roboty wykończeniowe – kod CPV 45400000-1
    c) instalacja wod-kan z przyłączem – kod CPV 45330000-9
    d) instalacja centralnego ogrzewania z przyłączem – kod CPV 45330000-9
    e) instalacje elektryczne z przyłączem zalicznikowym – kod CPV 45310000-3

5. Zakres zamówienia uwzględnia :
    a) koszty robocizny, transportu, dostawy, zakupu i montażu materiałów i urządzeń, projekt montażu, roboty rozbiórkowe;
    b) urządzenie i utrzymanie placu budowy, przygotowanie terenu;
    c) roboty budowlano-montażowe i instalacyjne;
    d) zakup i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją;
    e) usunięcie wszelkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, polegające na przebudowie wg opracowanej dokumentacji technicznej lub jej zabezpieczenie w niezbędnym zakresie wg wymagań zarządcy danej sieci,
    f) urządzenie terenu;
    g) obsługę geodezyjną;
    h) zapewnienie kierownika budowy ;
    i) zapewnienie koordynacji robót;
    j) wykonanie wszelkich prac koniecznych do uzyskania dopuszczenia do użytkowania obiektu / m.in. oznakowanie znakami bezpieczeństwa, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, gaśnice itp/

2. Termin realizacji zamówienia
Pożądany termin realizacji zamówienia – 31 październik 2007 r.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki:
    1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, t.j. którzy:
    a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000 zł, oraz wykażą się średnim obrotem w wysokości co najmniej 500.000 zł/ rok
    d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
    2. Udzielą min. 3 lata gwarancji na wykonane roboty.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ad. 1a
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonania zamówienia należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ad. 1b.
Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Ad 1.c.
Ocena sytuacji finansowej zostanie dokonana w oparciu o dokumenty określone w rozdziale IX punkt 11, 12 SIWZ. Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy wykonawca udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500.000 zł. oraz wykaże się średnim obrotem w wys. co najmniej 500.000 zł/ rok.

Ad. 1.d
Na potwierdzenie warunku nie wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy – PZP oraz dokumenty określone w rozdziale IX pkt. 5, 6, 9, 10.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca nie zalega z opłatami i podatkami lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego oraz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Ad 2
Ocena na podstawie złożonego oświadczenia .

4. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 22.01.2007 r. do godz. 9.45 w kancelarii Urzędu Gminy 76-150 Darłowo ul. Dąbrowskiego 4 – parter pok. nr. 7

5. Termin publicznego otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, tj. 76-150 Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, sala konferencyjno-bankietowa – I p. pok. 55

6. SIWZ do pobrania. na stronie internetowej zamawiającego:
www.ugdarlowo.pl

7. Kryteria oceny ofert : - Cena ofertowa: - 100%

8. Wadium - Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

9. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.02.2007 r.

10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

12. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nie więcej jednak niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Są to zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych co przedmiot zamówienia określony w niniejszej Specyfikacji

13. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-01-22 10:00:00
 
Termin złożenia: 2007-01-22 09:45:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl