Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów strażackich.
Zamawiający:
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (0-94) 314 22 27 do 29; (094) 344 6301, fax. (0-94) 314 20 07; (094) 344 6309
NIP 669-18-82-252; REGON 330017901
www.ugdarlowo.pl, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (poniżej 60 000 euro).

2. Sposób uzyskania SIWZ:
Nalwzy pobrać z naszej strony internetowej www.ugdarlowo.pl
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jarosław Matyszczuk - (tel. (094) 3446 325

3. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV - 23111200-0, 23121200-3,
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów strażackich. Zamówienie obejmuje bezgotówkowe tankowanie etyliny bezołowiowej E-95 i oleju napędowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6. Termin realizacji zamówienia - dostawy będą realizowane w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z póź. zm.).
    • Posiadają minimum jeden punkt sprzedaży benzyny bezołowiowej i oleju napędowego oddalonych nie dalej niż 2 km od siedziby Zamawiającego i umożliwiają bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji.
    • Posiadają koncesję na obrót paliwami.
    • Oferują paliwo spełniające wymagania określone w polskich normach dla paliw płynnych.
W celu dokonania oceny spełnienia warunków Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie IV SIWZ.

8. Zamawiający odstępuje od możliwości żądania od Wykonawców wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
    1) benzyna bezołowiowa 95
    a) cena - 60%,
    b) upust cenowy – 40%
    2) olej napędowy
    a) cena - 60 %
    b) upust cenowy - 40 %
W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa każdego kryterium dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:
    a) cena – C
    C = najniższa cena/ cena oferowana x 0,6 x 100 pkt
    b) upust – U
    U = oferowany upust/ upust maksymalny x 0,4 x 100 pkt
Wartość punktowa oferty W równa się sumie punktów uzyskanych za cenę i upust
W = C + U
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która otrzyma największą ilość punktów łącznie za benzynę bezołowiową 95 i olej napędowy.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty przetargowe należy przesłać na adres Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. nr. 7 nie później niż do dnia
22 grudnia 2006r. do godz. 10.00.

11. Termin związania ofertą : 30 dni licząc od terminu składania ofert.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (w Sali konferencyjno bankietowej nr. 55) dnia 22 grudnia 2006 r. o godz. 10.15.

13. Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie

14. Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie

15. Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-22 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-12-22 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl