Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.01.2007 do dnia 28.02.2007) z wyłąc
1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy,76-150 Darłowo, Kopnica 24, tel. 094 314 2672, fax. 094 315 5436, adres e-mail: zs4kopnica@go2.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO
3. SIWZ dostępna u zamawiającego i na stronie internetowej: www.ugdalowo.pl
4. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.01.2007 do dnia 28.02.2007) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
b) Przygotowanie i dostawę zup + pieczywo dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku ( w każdy wtorek i czwartek począwszy od 02.01.2007r.) z wyłączenie dni wolnych od nauki.
c) Koszt dostawy posiłków w liczony jest w ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Termin realizacji zamówienia 02.01.2007r. - 28.02.2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia.
8. Z postępowania o udzielaniu zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wypełniają zapisy art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za wykluczoną.
11. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena oferty brutto wraz z podatkiem VAT; znaczenie kryterium – 100%
Cena brutto oferty 40 %
Różnorodność i wykonanie zamówienia 40 %
Wiarygodność 20 %

13. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy , do dnia 19.12..2006 godz. 10.00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy, w dniu 19.12.2006 godz. 10.15
15. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-19 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-12-19 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: ZS Kopnica
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl