Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości oraz w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2007 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
I. Nazwa i adres zamawiającego :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (0-94) 314 22 27 do 29; (094) 344 6301, fax. (0-94) 314 20 07; (094) 344 6309
NIP 669-18-82-252; REGON 330017901
www.ugdarlowo.pl, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl

II. Określenie trybu zamówienia :
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 60 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z dnia 14.09.2006 r.).

III. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl.

IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
    I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2007 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
    II Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2007 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2007 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Nr zadania    Nazwa zadania
I. 1. Wycena lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych
I. 2. Wycena lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi
I. 3. Wycena lokalu do adaptacji
I. 4. Wycena budynków gospodarczych, magazynów, wiat
I. 5. Wycena garaży
I. 6. Wycena nieruchomości przeznaczonej do zbycia w przetargu
I. 7. Wycena budynku jedno lokalowego
I. 8. Wycena lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
I. 9. Wycena lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
I. 10. Wycena działki gruntu
I. 11. Przeszacowanie działki
I. 12. Wycena działki gruntu do wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
I. 13. Wycena działki do opłat adiacenckich
I. 14. Wycena działki do renty planistycznej
I. 15. Wycena działki do odszkodowania za przejęte drogi w wyniku podziału
I. 16. Wycena działki w celu przeniesienia użytkowania wieczystego na własność
I. 17. Wycena działki gruntu do wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu zarządu i użytkowania
I. 18. Wycena nasadzeń 1 sztuka


ZADANIE II Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2007 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Nr zadania    Nazwa zadania
II. 1. Uproszczona inwentaryzacja budowlana zawierająca opis techniczny z rysunkami w postaci rzutów i przekrojów
II. 1.1. budynku mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu w myśl ustawy o własności lokali
II. 1.2. lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych i budynków towarzyszących wraz z Oświadczeniem dla lokalu w myśl ustawy o własności lokali
II. 1.3. lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu w myśl ustawy o własności lokali
II. 1.4. lokalu mieszkalnego bez pomieszczeń przynależnych, a z przynależnymi budynkami towarzyszącymi wraz z Oświadczeniem dla lokalu w myśl ustawy o własności lokali
II. 1.5. budynku użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
II. 1.6. budynku użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
II. 1.7. lokalu użytkowego bez pomieszczeń przynależnych
II. 1.8. lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi
II. 1.9. budynków gospodarczych
II. 1.10. garaży
II. 1.11. komórek, magazynów, wiat.
II. 2. Oświadczenie dla lokalu w myśl ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

VI. Termin wykonania zamówienia :
Wg potrzeb w okresie 2007 r.

VII .Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
    b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
    c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
    d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać i udokumentować posiadanie przez co najmniej jedną osobę uprawnień geodezyjnych umożliwiających całkowite wykonanie zamówienia.
    e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
g) Zaakceptują warunki zawarte we wzorze umowy, przez jego podpisanie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

VIII. Informacje na temat wadium :
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena i wynosi 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 15.12.2006r. do godz. godz. 10.00.

XI. Termin związania ofertą wynosi :
30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

XII. Data godzina i miejsce otwarcia ofert :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
sala konferencyjno bankietowa (I piętro) nr. 55 dnia 15.12.2006 r. o godz. 10:15.

XIII. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
    - Jan Lisek - sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 334 pok. nr. 42, e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
    - Krystyna Reszka - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 332 pok. nr. 41, e-mail: grunty@ugdarlowo.pl
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-12-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl