Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2007 roku
I. Nazwa i adres zamawiającego :

Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (0-94) 314 22 27 do 29; (094) 344 6301, fax. (0-94) 314 20 07; (094) 344 6309
NIP 669-18-82-252; REGON 330017901
www.ugdarlowo.pl, e-mail: poczta@ugdarlowo.pl

II. Określenie trybu zamówienia :
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 60 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z dnia 14.09.2006 r.).

III. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Darłowo lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ugdarlowo.pl.

IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2007 roku.

Kody za wspólnego słownika zamówień CPV-74233200-3– Geotechniczne usługi inżynieryjne.
Wymagany termin wykonania
1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja w technice cyfrowej:
    -za pierwszy hektar
    -za każdy następny hektar
Wymagany termin wykonania 40 dni
2. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w celu wykonania mapy do celów projektowych lub aktualizacja w technice analogowej:
    - za pierwszy hektar
    - za każdy następny hektar
Wymagany termin wykonania 30 dni
3. Wytyczenie trasy zaprojektowanej inwestycji za 1 punkt Wymagany termin wykonania 7 dni
4. Pomiary powykonawcze drogi (jezdnia i chodnik)
    - za pierwsze 100 m
    - za każde następne 100 m
Wymagany termin wykonania 30 dni
5. Pomiary powykonawcze przyłącza
    - za pierwsze
    - za każde następne
Wymagany termin wykonania 30 dni
6. Pomiary powykonawcze studni
    - za pierwszą
    - za każdą następną
Wymagany termin wykonania 30 dni
7. Pomiary powykonawcze budynków
    - za pierwszy
    - za każdy następny
Wymagany termin wykonania 30 dni
8. Pomiary powykonawczy sieci gazowej
    - za pierwsze 100 m
    - za każde następne 100 m
Wymagany termin wykonania 30 dni
9. Pomiary powykonawczy sieci energetycznej
    - za pierwsze 100 m
    - za każde następne 100 m
Wymagany termin wykonania 30 dni
10. Pomiary powykonawczy sieci wodociągowej
    - za pierwsze 100 m
    - za każde następne 100 m
Wymagany termin wykonania 30 dni
11. Pomiary powykonawczy sieci kanalizacyjnej
    - za pierwsze 100 m
    - za każde następne 100 m
Wymagany termin wykonania 30 dni
12. Pomiary powykonawczy sieci telekomunikacyjnej
    - za pierwsze 100 m
    - za każde następne 100 m
Wymagany termin wykonania 30 dni
13. Geodezyjna obsługa inwestycji za dzień pracy Wymagany termin wykonania 7 dni
14. Podział działki:
    - za pierwszą działkę
    - za każdą następn
Wymagany termin wykonania 90 dni
15. Podział działki - aktualizacja podkładu sytuacyjno - wysokościowego do wydania postanowienie lub zaświadczenia w celu wykonania podziału
    - za pierwszy 1 ha
    - za każdy następny ha
Wymagany termin wykonania 90 dni
16. Scalenie działek
    - za dwie działki
    - za każdą następną
Wymagany termin wykonania 30 dni
17. Wznowienie lub rozgraniczenie granic działki
    - za pierwszy punkt
    - za każdy następny punkt
Wymagany termin wykonania 90 dni
18. Sporządzenie dokumentacji w celu ujawnienia istniejących zabudowań i innych budowli na działce
    - pierwszy obiekt
    - każdy następny obiekt
Wymagany termin wykonania 30 dni
19. Sporządzenie wykazu zmian do wprowadzenia zmian w KW
Wymagany termin wykonania 14 dni
20. Sprostowanie powierzchni działki
Wymagany termin wykonania 14 dni

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od 1 do 20

VI. Termin wykonania zamówienia :
Wg potrzeb w okresie 2007 r.

VII .Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać i udokumentować posiadanie przez co najmniej jedną osobę uprawnień geodezyjnych umożliwiających całkowite wykonanie zamówienia.
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
g) Zaakceptują warunki zawarte we wzorze umowy, przez jego podpisanie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

VIII. Informacje na temat wadium :
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena i wynosi 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
pokój nr 7 (sekretariat) do dnia 15.12.2006r. do godz. godz. 10.00.

XI. Termin związania ofertą wynosi :
30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

XII. Data godzina i miejsce otwarcia ofert :
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
sala konferencyjno bankietowa (I piętro) nr. 55 dnia 15.12.2006 r. o godz. 10:15.

XIII. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
     - Jan Lisek - sprawy formalne tel. (0-94) 34 46 334 pok. nr. 42,e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl
     - Krystyna Reszka - sprawy techniczne tel. (0-94) 34 46 332 pok. nr. 41, e-mail: grunty@ugdarlowo.pl
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-15 10:15:00
 
Termin złożenia: 2006-12-15 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl