Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu ogłasza przetarg nieograniczony na :
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.


Zadanie dotyczy przygotowania 282 drugich dań obiadowych.
1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu
2. Adres: 76-150 Darłowo, Stary Jarosław 71
3. Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2, Stary Jarosław
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Mariola Werner tel. 094 3148791 w zakresie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania przetargowego jest: Świadczenie usług cateringowych- przygotowanie i dostawa wyżywienia (drugiego dania) dla dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu w okresie od. 02.10.2006 do 31.12.2006 w poniedziałek, środę , piątek każdego tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie posiłków – drugich dań dla grupy maksymalnie 282 uczniów.
Posiłki będą dostarczane w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia w godzinach:
9:00 do 12:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Termin realizacji zamówienia 02.10.2006-31.12.2006r
11. Warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w dokumentacji przetargowej tj:
12. Zamawiający nie wymaga wadium
13. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%
14. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
15. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu, 27.09.2006 godz. 10:00
16. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu, 27.09.2006 godz. 10.10
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-27 10:10:00
 
Termin złożenia: 2006-09-27 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl