Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłąc

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach ogłasza przetarg nieograniczony na :
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.


Zadanie dotyczy przygotowania 271 drugich dań obiadowych.
1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach
2. Adres: 76-156 Dąbki, ul. Darłowska 6
3. Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 3, Dąbki, ul. Darłowska 6, oraz na stronie internetowej: www.ugdarlowo.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Wiesława Grabińska tel. 094-314-8623 w zakresie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania przetargowego jest: świadczenie usług cateringowych - przygotowanie i dostawa wyżywienia (drugiego dania) dla dzieci z Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w okresie od. 02.10.2006 do 31.12.2006 w poniedziałek, środę, piątek każdego tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie posiłków – drugich dań dla grupy maksymalnie 271 uczniów.
Posiłki będą dostarczane w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia w godzinach:
9:00 do 12:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Termin realizacji zamówienia 02.10.2006 r. - 31.12.2006 r.
6. Warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym: o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w dokumentacji przetargowej tj:
1. Zamawiający nie wymaga wadium
2. Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%
3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert
4. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zespółu Szkół nr 3 w Dąbkach, 28.09.2006
godz. 10:00
5. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Zespółu Szkół nr 3 w Dąbkach, 28.09.2006
godz. 10.10
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-28 10:10:00
 
Termin złożenia: 2006-09-28 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl