Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na części

Ogłoszenie nr 583763-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.
 

Spółka Wodna Gminy Darłowo: Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna Gminy Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 36648121400000, ul. Dąbrowskiego  4 , 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943446344, , e-mail spolkawodna@gminadarlowo.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
gminna spółka wodna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 26 – biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na części
Numer referencyjny: SWGmD/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na części”. 2. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy; 45122000-8 Próbne wykopy; 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej; 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 45236000-0 Wyrównywanie terenu; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej; 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu. 4. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na następujące części: 1) Część I: Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Darłowo: WG obręb Dobiesław; GA obręb Porzecze; GA 6/3 obręb Barzowice; (Wisełka) W1 , W2 obręb Domasławice, W3 obręb Domasławice, Porzecze, W4 obręb Porzecze. Część I w swym zakresie obejmuje: a) rów „WG” obręb ewidencyjny Dobiesław: Długość: L=985 m, szerokość dna: 0,6 m, średnia głębokość 1,8 m; b) rów „GA” obręb ewidencyjny Porzecze: Długość: L=754 m , szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,2 m; c) rów „GA6/3” obręb ewidencyjny Barzowice: Długość: L=477 m , szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 1,8 m; d) rów Wisełka „W1” etap 1 obręb ewidencyjny Domasławice: Długość: L=275 m, szerokość dna: 1 m, średnia głębokość 2,2 m; e) rów Wisełka „W2” etap 2 obręb ewidencyjny Domasławice: Długość: L=1124 m, szerokość dna: 1 m, średnia głębokość 2,1 m; f) rów Wisełka „W3” etap 3 obręb ewidencyjny Domasławice, Porzecze: Długość: L=510 m, szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,0 m; g) rów Wisełka „W4” etap 4 obręb ewidencyjny Porzecze: Długość: L=1128 m, szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,0 m. 2) Część II: Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Darłowo: J9 obręb Barzowice, KB1 obręb Żukowo Morskie. Część II w swym zakresie obejmuje: a) rów „J9” obręb ewidencyjny Barzowice: Długość: L=990 m, szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,1 m; b) rów „KB1” obręb ewidencyjny Żukowo Morskie: Długość: L=989 m, szerokość dna: 1 m, średnia głębokość 2,3 m. 5. Część I obejmuje wykonanie na istniejących rowach m. in. następujących czynności: 1) wykaszanie porostów ze skarp i pasa holowniczego; 2) wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z dokaszaniem ręcznym; 3) wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp; 4) odmulenie cieków koparką, koparko odmularką na szerokości dna cieku; 5) oczyszczanie z namułów przepustów; 6) oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich lub czołowych; 7) odkład urobku; 8) rozplantowanie urobku; 9) ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia; 10) ścinanie drzew piła mechaniczną; 11) oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory itp. skarp i pasa holowniczego. 12) wywożenie gałęzi karczowanych drzew i krzewów. 6. Część II obejmuje wykonanie na istniejących rowach m. in. następujących czynności: 1) wykaszanie porostów ze skarp i pasa holowniczego; 2) wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z dokaszaniem ręcznym; 3) wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp; 4) odmulenie cieków koparką, koparko odmularką na szerokości dna cieku; 5) oczyszczanie z namułów przepustów; 6) oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich lub czołowych; 7) odkład urobku; 8) rozplantowanie urobku; 9) ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia; 10) ścinanie drzew piła mechaniczną; 11) oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory itp. skarp i pasa holowniczego. 12) wywożenie gałęzi karczowanych drzew i krzewów. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 w przypadku Części I oraz załącznik nr 6a w przypadku Części II do SIWZ. 2. Część I przedmiotowego zadania realizowana jest z udziałem środków w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 3. Część II przedmiotowego zadania realizowana jest z udziałem środków w ramach dotacji celowej z budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, przepisami BHP. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej określającej przedmiot zamówienia. 5. Wykonawca wyłoniony w powyższym przetargu przed zawarciem umowy na poszczególne części lub część będzie zobligowany do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45112000-5
45120000-4
45122000-8
45240000-1
45220000-5
45236000-0
45330000-9
45332000-3
45500000-2
45520000-8



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-04

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2020-11-16
   2020-12-04


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) w przypadku Części I - od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 16 listopada 2020 r.; 2) w przypadku Części II - od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 4 grudnia 2020 r..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przypadającą na poszczególną część: a) część I: nie niższą niż 60 000,00 zł, b) część II: nie niższą niż 40 000,00 zł, W przypadku złożenia oferty na dwie części, Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną przypadającą na każdą z części, na którą składana jest oferta. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Informacje dodatkowe W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) obejmującą w swoim zakresie utrzymanie (konserwację) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o dł. min. 1 500 mb. Powyższy warunek pozostaje niezmienny niezależnie od ilości części, na które składana jest oferta. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b) dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj.: co najmniej następującym sprzętem umożliwiającym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: - koparka gąsienicowa podsiębierna – min. 1 szt. - ciągnik lub inny pojazd z przyczepą – min. 1 szt. Powyższy warunek pozostaje niezmienny niezależnie od ilości części, na które składana jest oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)



 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c) wykaz sprzętu, urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w następujących wysokościach: 1) dla Część I - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) 2) dla Część II - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, powinien zsumować kwoty przypadające na każdą część, na którą składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć np. w tytule przelewu części, na które wnosi wadium. 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego – Spółka Wodna Gminy Darłowo - 42 8566 0003 0114 3548 5000 0001, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument należy załączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Spółka Wodna Gminy Darłowo) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
okres obowiązywania gwarancji i rękojmi20,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy, może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie czynności określonych w dokumentacji technicznej. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 1) w związku ze zmianą przepisów wskazanych w art, 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy, 2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia - o nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli będzie to wynikało z wykonania zadań dodatkowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 3. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr:1Nazwa:Część I: Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Darłowo: WG obręb Dobiesław; GA obręb Porzecze; GA 6/3 obręb Barzowice; (Wisełka) W1 , W2 obręb Domasławice, W3 obręb Domasławice, Porzecze, W4 obręb Porzecze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część I w swym zakresie obejmuje: a) rów „WG” obręb ewidencyjny Dobiesław: Długość: L=985 m, szerokość dna: 0,6 m, średnia głębokość 1,8 m; b) rów „GA” obręb ewidencyjny Porzecze: Długość: L=754 m , szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,2 m; c) rów „GA6/3” obręb ewidencyjny Barzowice: Długość: L=477 m , szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 1,8 m; d) rów Wisełka „W1” etap 1 obręb ewidencyjny Domasławice: Długość: L=275 m, szerokość dna: 1 m, średnia głębokość 2,2 m; e) rów Wisełka „W2” etap 2 obręb ewidencyjny Domasławice: Długość: L=1124 m, szerokość dna: 1 m, średnia głębokość 2,1 m; f) rów Wisełka „W3” etap 3 obręb ewidencyjny Domasławice, Porzecze: Długość: L=510 m, szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,0 m; g) rów Wisełka „W4” etap 4 obręb ewidencyjny Porzecze: Długość: L=1128 m, szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,0 m. 2. Część I obejmuje wykonanie na istniejących rowach m. in. następujących czynności: 1) wykaszanie porostów ze skarp i pasa holowniczego; 2) wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z dokaszaniem ręcznym; 3) wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp; 4) odmulenie cieków koparką, koparko odmularką na szerokości dna cieku; 5) oczyszczanie z namułów przepustów; 6) oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich lub czołowych; 7) odkład urobku; 8) rozplantowanie urobku; 9) ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia; 10) ścinanie drzew piła mechaniczną; 11) oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory itp. skarp i pasa holowniczego. 12) wywożenie gałęzi karczowanych drzew i krzewów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45112000-5, 45120000-4, 45122000-8, 45240000-1, 45220000-5, 45236000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45500000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-16
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres obowiązywania gwarancji i rękojmi20,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:2Nazwa:Część II: Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Darłowo: J9 obręb Barzowice, KB1 obręb Żukowo Morskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część II w swym zakresie obejmuje: a) rów „J9” obręb ewidencyjny Barzowice: Długość: L=990 m, szerokość dna: 0,8 m, średnia głębokość 2,1 m; b) rów „KB1” obręb ewidencyjny Żukowo Morskie: Długość: L=989 m, szerokość dna: 1 m, średnia głębokość 2,3 m. 2. Część II obejmuje wykonanie na istniejących rowach m. in. następujących czynności: 1) wykaszanie porostów ze skarp i pasa holowniczego; 2) wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp z dokaszaniem ręcznym; 3) wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp; 4) odmulenie cieków koparką, koparko odmularką na szerokości dna cieku; 5) oczyszczanie z namułów przepustów; 6) oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich lub czołowych; 7) odkład urobku; 8) rozplantowanie urobku; 9) ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia; 10) ścinanie drzew piła mechaniczną; 11) oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory itp. skarp i pasa holowniczego. 12) wywożenie gałęzi karczowanych drzew i krzewów. 3. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45112000-5, 45120000-4, 45122000-8, 45240000-1, 45220000-5, 45236000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45500000-2, 45520000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżelizamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-04
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres obowiązywania gwarancji i rękojmi20,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2020-09-25 12:15:00
 
Termin złożenia: 2020-09-25 12:00:00
 
SIWZ: pobierz (206.33 MB)
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl