Zapytanie ofertowe: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Gminy Darłowo w 2020 r.

ZP.271.143.2020

Darłowo, dnia 29.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

stanowi zaproszenie do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Gminy Darłowo w 2020 r.”

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

I. Zamawiający:

Gmina Darłowo

76-150 Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 
Tel. 94-344-63-01
Fax. 94-344-63-09

e-mail: poczta@ugdarlowo.pl;

strona internetowa: www.gminadarlowo.pl

NIP: 4990527061; REGON: 3309209142.

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu BIG BAG pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Darłowo w zakresie:
 1. ważenia, odbioru, transportu wraz z odzyskiem lub unieszkodliwieniem odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu BIG BAG określonych przez Zamawiającego na podstawie zgłoszeń rolników na ok. 70,242 Mg.
 1. Ilość odpadów zadeklarowanych przez rolników z terenu gminy Darłowo:
 1. Folia rolnicza w ilości ok. 49,697 Mg;
 2. Siatki do owijania balotów w ilości ok. 8,442 Mg;
 3. Sznurek do owijania balotów w ilości ok. 1,293 Mg;
 4. Opakowanie po nawozach w ilości ok. 1,485 Mg;
 5. Opakowania typu Big Bag w ilości ok. 9,325 Mg.
 1. Odbiór odpadów zostanie dokonany z jednego miejsca na terenie gminy Darłowo, tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy, Krupy 72, 76-150 Darłowo, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczać zadeklarowane odpady we własnym zakresie.
 2. Ilości odpadów, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie ze względu na ilości zgłoszeń od mieszkańców deklarujących oddanie odpadów w stosunku do rzeczywistych (dokładnych) pomiarów wagowych dokonywanych przez Wykonawcę w zakresie ilości odpadów oddanych przez rolników i odebranych przez Wykonawcę (z podaniem ich ilości w Mg).
 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie faktycznie odebranych odpadów i stanowić będzie iloczyn rzeczywistej wagi odebranych odpadów i cen jednostkowych brutto zgodnie z ofertą cenową.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania odpadów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  z podmiotem obsługującym PSZOK w Krupach, poczynając od ustalenia indywidualnie z każdym z rolników daty i godziny dostarczenia przez nich odpadów na teren PSZOK.
 5. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wykaz nieruchomości objętych zadaniem, z których rolnicy zobowiązani są dostarczyć odpady we wskazane miejsce na terenie gminy, z zastrzeżeniem że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 6. W celu prawidłowego rozliczenia usługi, odpady o których mowa w ust. 2, będą ważone w obecności rolnika. W tym celu Wykonawca winien posiadać odpowiedni atestowany (posiadający legalizacje) sprzęt służący ważeniu odpadów w terenie. Pomiar wagi odnotowywany będzie w protokole, podpisanym przez właściciela nieruchomości (rolnika). Pomiar ten weryfikowany będzie z pomiarem wagi wpisanym do karty przekazania odpadów przeprowadzonym u recyklera lub innego podmiotu unieszkodliwiającego odpady. Karty stanowić będą, podstawę do dokumentu rozliczeniowego.
 7. Łączna waga odpadów odebranych z terenu Gminy Darłowo powinna zgadzać się
  z wagą odpadów przekazanych do podmiotu unieszkodliwiającego lub poddającego odzyskowi odpady.
 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa,  w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz zobligowany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej na podstawie art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu odbioru z każdą osobą dostarczającą odpady (rolnikiem), o których mowa w ust. 2, z informacjami zawierającymi dane rolnika oddającego odpady, datę odbioru, wagę odebranego odpadu w rozbiciu na oddane frakcje. Protokół należy sporządzić w liczbie 3 egz., w tym jeden dla Wykonawcy, drugi dla rolnika, trzeci dla Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w tym zakresie prawa oraz do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności do przekazania Zamawiającemu:
 1. oryginałów kart ewidencji odpadów (wygenerowanych z systemu BDO) potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 2.  oryginałów kart przekazania odpadów (wygenerowanych z systemu BDO) do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy Darłowo przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów);
 3. oryginałów dokumentów (wygenerowanych z systemu BDO) ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.
 1. Wykonawca zobowiązuje się udokumentować sposób postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania tj. od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia.
 2. Wykonawca wykona czytelne, kolorowe zdjęcia, dobrej jakości, ilustrujące przebieg realizacji zadania. Rozdzielczość zdjęć: 1280x720 pikseli, min. 20 zdjęć. Zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu na płycie CD.
 3. Po wykonaniu zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu zbiorcze sprawozdanie zawierające: adresy gospodarstw rolnych, z których dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag wraz z informacjami o ostatecznym unieszkodliwieniu lub odzysku przekazanych odpadów.
 4. Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 5. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie z dofinansowania w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami;

90512000-9 Usługi transportu odpadów;

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz posiada stosowane zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia działalności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji postanowień niniejszej Umowy.
 2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).
 4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
 6. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 7. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą;
 2. kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych wpisów bądź zezwoleń Wykonawcy na transport odpadów, o których mowa w rozdziale II pkt 2 zapytania ofertowego;
 3. kopię umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem zawartą z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów lub stosowne zezwolenia w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie we własnym zakresie odpadów, o których mowa w rozdziale II pkt 2 zapytania ofertowego;
 4. kalkulację cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Termin realizacji przedsięwzięcia  – do 31 lipca 2020 r. od dnia zawarcia umowy.
 2. Termin wykonania efektu ekologicznego przedsięwzięcia  – do 20 września 2020 r. od dnia zawarcia umowy.

VII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

1.    Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

2.    Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.    Postanowienia umowne określone są w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Wykonawca określi cenę brutto, która jest ceną ryczałtową, podając ją w zapisie liczbowym (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
 2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia.
 3. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotych).
 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 5. Zaoferowana cena jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.

IX. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty przedmiotowego zadania: cena - 100 %,     

W = Cn / Cof * 100pkt

gdzie:

W - wartość punktowa oferty na dane zadanie;

Cn - cena najtańszej oferty na dane zadanie;

Cof - cena oferty ocenianej na dane zadanie;

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Ofertę zawierającą oznaczenie:

Oferta na: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Gminy Darłowo w 2020 r.”;

należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 07.07.2020 r. do godziny 11.00 w biurze podawczym Urzędu Gminy Darłowo, pokój nr 26.

 1. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Darłowo po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo w dniu 07.07.2020 r. o godz. 11.15 pok. nr 55 – sala konferencyjna.
 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XI. Informacji o zamówieniu udziela:

 1. Izabela Sielska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; tel. (94) 344 63 39 (w zakresie przedmiotu zamówienia); pokój nr 13; e-mail: komunalny@ugdarlowo.pl;
 2. Rafał Kunysz – Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej (w zakresie procedury) – pokój nr 50; tel. (94) 344 63 47; e-mail: przetargi@ugdarlowo.pl.

XII. Dodatkowe informacje.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej do dwóch dni przed upływem terminu składania ofert określonym w Dziale IX ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 4. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą elektroniczną e-mail oraz  zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 5. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu do złożenia w wyznaczonym terminie uzupełnień dokumentów.

XIII. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie,

adres e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, tel. 94 344 63 01

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Darłowo:

 • adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Darłowo

Ul. J. H. Dąbrowskiego 4

76-150 Darłowo

 • adres e-mail: iod@ugdarlowo.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  od zebrania do czasu  wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

XIV. Załącznikami do niniejszego zapytania są:

 1. Wzór oferty – zał. nr 1.
 2. Kalkulacja cenowa – zał. nr 2.
 3. Wzór umowy – zał. nr 3.
 4. Wzór oświadczenia – zał. nr 4.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2020-07-07 11:15:00
 
Termin złożenia: 2020-07-07 11:10:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Agnieszka Glinka
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl