Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 285 ton na rok 2020

Ogłoszenie nr 630647-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.
 

Gmina Darłowo: Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 285 ton na rok 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4 , 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pok. nr 26 - biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 285 ton na rok 2020
Numer referencyjny: ZP.271.425.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla na rzecz Gminy Darłowo dla potrzeb 21 świetlic (Barzowice, Boryszewo, Bukowo Morskie, Cisowo, Dobiesław, Domasławice, Drozdowo, Jeżyce, Jeżyczki, Kopań, Kopnica, Kowalewice, Krupy, Nowy Jarosław, Palczewice, Porzecze, Sińczyca, Słowino, Sulimice, Wiekowice, Zakrzewo), budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół położonych na terenie Gminy Darłowo: Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu, Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach oraz Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy. 2. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 4 następujące części: I. Część 1 – Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla kamiennego w 2020 roku na rzecz Gminy Darłowo dla potrzeb 16 świetlic (Barzowice, Boryszewo, Dobiesław, Drozdowo, Jeżyce, Jeżyczki, Kopań, Kopnica, Krupy, Nowy Jarosław, Palczewice, Porzecze, Sińczyca, Słowino, Sulimice, Zakrzewo) i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości do 120 Mg (ton) oraz dostawa eko-groszku workowanego w ilości 30 Mg (ton) z przeznaczeniem dla 5 świetlic w Bukowie Morskim, Cisowie, Domasławicach, Kowalewicach i Wiekowicach. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton) na jeden punkt. II. Część 2 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla na rzecz Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71, 76-150 Darłowo w ilości do 80 Mg (ton) na rok 2020. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton). III. Część 3 - Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla na rzecz Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w ilości do 35 Mg (ton) na rok 2020. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton). IV. Część 4 - Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy w 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa eko-groszku na rzecz Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo w ilości do 20 Mg (ton) na rok 2020. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton). 3. Kody CPV: 09110000-3 Paliwa stałe; 09111210-5 Węgiel kamienny. 4. Podane ilości opału są szacunkowe i należy traktować je orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości opału mogą ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. 5. Węgiel kamienny musi spełniać następujące parametry: orzech I klasy 27-08-06 o następujących normach jakościowych: 1) wymiar ziarna 40-80 mm, 2) wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/kg, 3) zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %, 4) zawartość popiołu nie większa niż 8,0 %, 5) zawartość wilgoci nie większa niż 9,0 %, 6) zawartość podziarna nie większa niż 5,0 %, 7) zawartość nadziarna nie większa niż 5,0 %. 6. Eko-groszek musi spełniać następujące normy jakościowe: 1) wartość opałowa (kaloryczność) Q ri - powyżej 28 MJ/kg, 2) granulacja (uziarnienie) - 5-31,5 mm, 3) zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI - poniżej 20, 4) zawartość popiołu (części niepalnych) - poniżej 10%, 5) zawartość siarki - poniżej 0,8%, 6) zawartość wilgoci nie większa niż 9 %, 7) zawartość podziarna nie większa niż 6,0%, 8) zawartość nadziarna nie większa niż 3,0 %. 7. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu lub innych domieszek. 8. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu certyfikat/świadectwo jakości wystawione przez producenta i potwierdzające oferowaną jakość i rodzaj dostarczanego węgla (zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry).

II.5) Główny kod CPV: 09110000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09111210-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. dla wszystkich części przedmiotowej dostawy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

>III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

certyfikat/świadectwo jakości oferowanego paliwa stałego wystawione przez producenta i potwierdzające oferowaną jakość oraz spełnienie parametrów wyszczególnionych w Rozdziale XV pkt 5 (węgiel kamienny orzech I), 6 (eko-groszek)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) formularze cenowe stanowiące załączniki nr 6, 6a, 6b, 6c do siwz, wypełnione i podpisane przez Wykonawcę (w zależności na którą część Wykonawca składa ofertę); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 8) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości: Nr części Nazwa części Wysokość wadium PLN 1 Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2020 r. 1 200,00 2 Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2020 r. 600,00 3 Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2020 r. 300,00 4 Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy w 2020 r. 200,00 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Zaleca się wyraźne oznaczenie Wykonawcy oraz części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego - Gmina Darłowo - 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument należy załączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Darłowo) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednorazowej 20,00
termin płatności faktury VAT 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
br />Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie wyłącznie zmiany stawki podatku VAT, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o okolicznościach stanowiących podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > język polski. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa węgla kamiennego, eko-groszku dla budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz świetlic w 2020 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla kamiennego w 2020 roku na rzecz Gminy Darłowo dla potrzeb 16 świetlic (Barzowice, Boryszewo, Dobiesław, Drozdowo, Jeżyce, Jeżyczki, Kopań, Kopnica, Krupy, Nowy Jarosław, Palczewice, Porzecze, Sińczyca, Słowino, Sulimice, Zakrzewo) i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości do 120 Mg (ton) oraz dostawa eko-groszku workowanego w ilości 30 Mg (ton) z przeznaczeniem dla 5 świetlic w Bukowie Morskim, Cisowie, Domasławicach, Kowalewicach i Wiekowicach. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton) na jeden punkt. Kody CPV: 09110000-3 Paliwa stałe; 09111210-5 Węgiel kamienny. Podane ilości opału są szacunkowe i należy traktować je orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości opału mogą ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Węgiel kamienny musi spełniać następujące parametry: orzech I klasy 27-08-06 o następujących normach jakościowych: 1) wymiar ziarna 40-80 mm, 2) wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/kg, 3) zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %, 4) zawartość popiołu nie większa niż 8,0 %, 5) zawartość wilgoci nie większa niż 9,0 %, 6) zawartość podziarna nie większa niż 5,0 %, 7) zawartość nadziarna nie większa niż 5,0 %. Eko-groszek musi spełniać następujące normy jakościowe: 1) wartość opałowa (kaloryczność) Q ri - powyżej 28 MJ/kg, 2) granulacja (uziarnienie) - 5-31,5 mm, 3) zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI - poniżej 20, 4) zawartość popiołu (części niepalnych) - poniżej 10%, 5) zawartość siarki - poniżej 0,8%, 6) zawartość wilgoci nie większa niż 9 %, 7) zawartość podziarna nie większa niż 6,0%, 8) zawartość nadziarna nie większa niż 3,0 %.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09110000-3, 09111210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednorazowej 20,00
termin płatności faktury VAT 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu w 2020 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla na rzecz Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71, 76-150 Darłowo w ilości do 80 Mg (ton) na rok 2020. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton). Kody CPV: 09110000-3 Paliwa stałe; 09111210-5 Węgiel kamienny. Podane ilości opału są szacunkowe i należy traktować je orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości opału mogą ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Węgiel kamienny musi spełniać następujące parametry: orzech I klasy 27-08-06 o następujących normach jakościowych: 1) wymiar ziarna 40-80 mm, 2) wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/kg, 3) zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %, 4) zawartość popiołu nie większa niż 8,0 %, 5) zawartość wilgoci nie większa niż 9,0 %, 6) zawartość podziarna nie większa niż 5,0 %, 7) zawartość nadziarna nie większa niż 5,0 %.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09110000-3, 09111210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednorazowej 20,00
termin płatności faktury VAT 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w 2020 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa węgla na rzecz Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach w ilości do 35 Mg (ton) na rok 2020. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton). Kody CPV: 09110000-3 Paliwa stałe; 09111210-5 Węgiel kamienny. Podane ilości opału są szacunkowe i należy traktować je orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości opału mogą ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Węgiel kamienny musi spełniać następujące parametry: orzech I klasy 27-08-06 o następujących normach jakościowych: 1) wymiar ziarna 40-80 mm, 2) wartość opałowa nie mniejsza niż 27 MJ/kg, 3) zawartość siarki nie więcej niż 0,6 %, 4) zawartość popiołu nie większa niż 8,0 %, 5) zawartość wilgoci nie większa niż 9,0 %, 6) zawartość podziarna nie większa niż 5,0 %, 7) zawartość nadziarna nie większa niż 5,0 %.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09110000-3, 09111210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednorazowej 20,00
termin płatności faktury VAT 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa eko-groszku dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy w 2020 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa eko-groszku na rzecz Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy, Kopnica 24, 76-150 Darłowo w ilości do 20 Mg (ton) na rok 2020. Wielkość jednorazowej dostawy w zależności od potrzeb Zamawiających od 1 do 2 Mg (ton). Kody CPV: 09110000-3 Paliwa stałe; 09111210-5 Węgiel kamienny. Podane ilości opału są szacunkowe i należy traktować je orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości opału mogą ulec zmianie (+/-30%) w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz warunków pogodowych bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowań lub kar nakładanych na Zamawiającego. Eko-groszek musi spełniać następujące normy jakościowe: 1) wartość opałowa (kaloryczność) Q ri - powyżej 28 MJ/kg, 2) granulacja (uziarnienie) - 5-31,5 mm, 3) zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI - poniżej 20, 4) zawartość popiołu (części niepalnych) - poniżej 10%, 5) zawartość siarki - poniżej 0,8%, 6) zawartość wilgoci nie większa niż 9 %, 7) zawartość podziarna nie większa niż 6,0%, 8) zawartość nadziarna nie większa niż 3,0 %.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09110000-3, 09111210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednorazowej 20,00
termin płatności faktury VAT 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2019-12-10 11:15:00
 
Termin złożenia: 2019-12-10 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Agnieszka Glinka
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl