Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo

Ogłoszenie nr 533092-N-2019 z dnia 2019-04-03 r. 
 

Gmina Darłowo: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4 , 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Darłowo, ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 26 – biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo 
Numer referencyjny: ZP.271.147.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo”. 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w tym monter instalacji sanitarnej, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6-11 wzoru umowy. 3. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo z podziałem na części: 3.1 Część I: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbki, ul. Parkowa dz. nr 118/2 (obręb Dąbki); 3.2 Część II: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowo Morskie dz. nr 31/4, 31/12 i 31/22 (obręb Bukowo Morskie); 3.3 Część III: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisowo dz. nr 18/3, 18/6 i 18/21 (obręb Cisowo); 3.4 Część IV: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśnica dz. nr 42/2 i 44 (obręb Bukowo Morskie); 3.5 Część V: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobolin, ul. Uzdrowiskowa dz. nr 273/13 (obręb Bobolin). 4. Zakres części I obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w pasie technicznym drogi dz. nr 118/2, ul. Parkowa w miejscowości Dąbki oraz odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z budową lokalnej przepompowni ścieków PLD3. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 do 200 wynosi 166,9 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego od przepompowni PLD3 zlokalizowanej na dz. nr 118/2 do P16 wynosi ok. 137 mb. 5. Zakres części II obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 31/4, 31/12, 31/22 w miejscowości Bukowo Morskie poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 200 wynosi 8,0 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE wynosi ok. 30,4 mb. 6. Zakres części III obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 18/3, 18/6, 18/21, 325, 326 w miejscowości Cisowo poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz lokalnej przepompowni ścieków PCL4 na dz. nr 326. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 160 - 200 wynosi 48,8 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE 100 wynosi ok. 77,1 mb. 7. Zakres części IV obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 42/2, 44 w miejscowości Leśnica obręb Bukowo Morskie poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz lokalnej przepompowni ścieków w drodze gminnej nr 44. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 160 - 200 wynosi 254,8 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE 100 wynosi ok. 85 mb. 8. Zakres części V obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 279/13 w miejscowości Bobolin, ul. Uzdrowiskowa poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz lokalnej przepompowni ścieków PBLB. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 160 - 200 wynosi 412,2 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE 100 wynosi ok. 59,2 mb. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d do SIWZ. 10. Do Wykonawcy należeć będzie pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 11. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie zapewnić dojazd do nieruchomości przyległych do działek, na których realizowana jest inwestycja. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 13. Wykonawca wyłoniony w powyższym przetargu przed zawarciem umowy na poszczególne części lub część będzie zobligowany do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 14. Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania. 15. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz. 

II.5) Główny kod CPV: 45232460-4 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45232440-8
45232423-3
45232410-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2019-06-17
   2019-08-30
   2019-07-01
   2019-08-30
   2019-10-30


II.9) Informacje dodatkowe: 1) od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 17 czerwca 2019 r. w przypadku części I; 2) od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 sierpnia 2019 r. w przypadku części II; 3) od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 01 lipca 2019 r. w przypadku części III; 4) od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 sierpnia 2019 r. w przypadku części IV; 5) od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 30 października 2019 r. w przypadku części V.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości przypadającej dla poszczególnych części: a1) dla części I: nie niższej niż 100 000,00 zł, a2) części II: nie niższej niż 20 000,00 zł, a3) dla części III: nie niższej niż 50 000,00 zł, a4) dla części IV: nie niższej niż 80 000,00 zł, a5) dla części V: nie niższej niż 150 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na kilka części, Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną sumę przypadającą na każdą z części, na którą składana jest oferta. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przypadającą dla poszczególnych części: b1) dla części I: nie niższej niż 100 000,00 zł, b2) części II: nie niższej niż 20 000,00 zł, b3) dla części III: nie niższej niż 50 000,00 zł, b4) dla części IV: nie niższej niż 80 000,00 zł, b5) dla części V: nie niższej niż 150 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na kilka części, Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną przypadającą na każdą z części, na którą składana jest oferta. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. 
Informacje dodatkowe W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujące roboty budowlane: a1) w przypadku części I: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) obejmującą wykonanie kanalizacji sanitarnej. a2) w przypadku części II: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych) obejmującą wykonanie kanalizacji sanitarnej. a3) w przypadku części III: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) obejmującą wykonanie kanalizacji sanitarnej. a4) w przypadku części IV: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) obejmującą wykonanie kanalizacji sanitarnej. a5) w przypadku części V: minimum 1 robotę budowlaną o wartości min. 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) obejmującą wykonanie kanalizacji sanitarnej. Wykonawca, który złoży ofertę na więcej niż jedną część będzie musiał się wykazać spełnieniem warunku posiadania doświadczenia w realizacji robót podobnych o najwyższej minimalnej wartości robót budowlanych określonych dla poszczególnych części, na które składana jest oferta. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na następujące stanowisko: Kierownik budowy: - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń. Wykonawca spełni powyższy warunek wykazując 1 osobę, niezależnie od ilości części, na które złoży ofertę. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: Uwaga - ilekroć w siwz jest mowa o: - „budowie” należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.); - „kierowniku budowy” należy przez to rozumieć kierownika budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). Uwaga dotycząca stanowiska wskazanego powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

opis materiałów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 14 i 15 siwz)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach zgodnie z Rozdziałem XII pkt 1 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 8) dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1) dla części I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 2) dla części II: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 3) dla części III: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 4) dla części IV: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); 5) dla części V: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty przypadające na daną część, na którą składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu. 4. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego - Gmina Darłowo - 80 8566 0003 0100 1326 2000 0001 – dowód wpłaty należy załączyć do oferty; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument należy załączyć do oferty. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Darłowo) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 ppkt 2. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 18. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

KryteriaZnaczenie
cena60,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00
okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę. 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o których mowa w §6 ust. 1 wzoru umowy, może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego; 3. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 1) w związku ze zmianą przepisów wskazanych w art, 142 ust. 5 pkt 1ustawy pzp; zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy, 2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia - o nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli będzie to wynikało z wykonania robót dodatkowych, zamiennych, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których konieczność wynika w szczególności z błędów dokumentacji projektowej. Wykonanie takich robót musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) w wyniku ograniczenia zakresu robót budowlanych. Wykonawca wyceni te roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). d) zmiany wskazane w lit. a do c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3. 6. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 7. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-4 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 8. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 10. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 11. Wszystkie okoliczności wymienione powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej, a wszystkie wskazane okoliczności nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-18, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
V.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr:1Nazwa:Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbki, ul. Parkowa dz. nr 118/2 (obręb Dąbki)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres części I obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w pasie technicznym drogi dz. nr 118/2, ul. Parkowa w miejscowości Dąbki oraz odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z budową lokalnej przepompowni ścieków PLD3. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 do 200 wynosi 166,9 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego od przepompowni PLD3 zlokalizowanej na dz. nr 118/2 do P16 wynosi ok. 137 mb. 1.1 Parametry techniczno-hydrauliczne: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 1.1) rury DN 160-200 PVC lite klasy 8kN/m2, łączone na uszczelką gumową; 1.2) studzienki włazowe DN 1200 prefabrykowane, składające się z kręgu dolnego z kinetą, kręgów dystansowych, uszczelek, pierścienia odciążającego, płyty nastudziennej z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400; 1.3) studzienki niewłazowe do sieci PVC DN 400, 2) kanalizacja tłoczna: 2.1) rurociągi z rur PE RC 100 SDR 17 ciśnieniowych dla ścieków z zewnętrzną warstwą ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego, posiadających atest do stosowania w przewiertach, dla rur montowanych metodą horyzontalnym przewiertem sterowanym, łączonych zgrzewaniem doczołowym; 3) przepompownia: 3.1) pompy zatapialne połączone sprzęgłem automatycznego rozłączania umieszczone w zbiornikach podziemnych. Zbiornik dla pompowni wykonany będzie z typowych kręgów betonowych (beton B45) połączonych szczelnie za pomocą uszczelek. W przepompowni zamontowane będą dwie pompy, w tym jedna rezerwowa.1.2 Warunki gruntowo-wodne: Na trasie projektowanego systemu kanalizacyjnego występuje różny poziom wód gruntowych kształtujący się na zmiennych głębokościach pod terenem. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne za wyjątkiem warstwy namułów. Tam gdzie są grunty organiczne (namuły) oraz piaski próchniczne lub piaski w obniżeniach terenu (w pobliżu cieków ) zwierciadło wody będzie korelowało z poziomem wody w ciekach. Przeważnie woda będzie tu występowała na głębokościach od 0,70 do 1,0 m. W przypadku piasków wodnolodowcowych występujących na wzniesieniach zwierciadło będzie występowało głębiej. W przypadku glin zwałowych woda będzie występowała jedynie w postaci różnej intensywności sączeń z laminacji piasków w ich obrębie. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232460-4, 45232440-8, 45232423-3, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-17
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
cena60,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00
okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:2Nazwa:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowo Morskie dz. nr 31/4, 31/12 i 31/22 (obręb Bukowo Morskie)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres części II obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 31/4, 31/12, 31/22 w miejscowości Bukowo Morskie poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 200 wynosi 8,0 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE wynosi ok. 30,4 mb. 1.1 Parametry techniczno-hydrauliczne: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 1.1) rury DN 200 PVC lite klasy 8kN/m2, łączone na uszczelką gumową; 1.2) wymiana studzienki włazowej DN 1200 prefabrykowanej z kręgów betonowych; 2) kanalizacja tłoczna: 2.1) rurociągi z rur DN 90 PE RC 100 SDR 17 ciśnieniowych dla ścieków z zewnętrzną warstwą ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego, posiadających atest do stosowania w przewiertach, dla rur montowanych metodą horyzontalnym przewiertem sterowanym, łączonych zgrzewaniem doczołowym; 3) przepompownia: 3.1) przepompownię zaprojektować w postaci podziemnego zbiornika z betonu klasy B45 o kształcie kołowym, w przepompowni zainstalować 2 pompy, z których docelowo pracować będzie jedna, natomiast druga stanowić będzie 100% rezerwą na wypadek awarii pierwszej pompy, Przed zbiornikiem przepompowni zaprojektowano zasuwę nożową do montażu doziemnego z możliwością obsługi z poziomu terenu za pomocą klucza do zasuw.1.2 Warunki gruntowo-wodne: Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej poziom wód gruntowych kształtuje się na głębokości 1,8-2,0 m. W zależności od pory roku poziom wód gruntowych może być różny. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232460-4, 45232440-8, 45232423-3, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
cena60,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00
okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:3Nazwa:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisowo dz. nr 18/3, 18/6 i 18/21 (obręb Cisowo)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres części III obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 18/3, 18/6, 18/21, 325, 326 w miejscowości Cisowo poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz lokalnej przepompowni ścieków PCL4 na dz. nr 326. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 160 - 200 wynosi 48,8 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE 100 wynosi ok. 77,1 mb. 1.1 Parametry techniczno-hydrauliczne: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 1.1) rury DN 160 - 200 PVC lite klasy 8kN/m2, łączone na uszczelką gumową; 1.2) studzienka włazowa z syfonem DN 1200 prefabrykowanej z kręgów betonowych; 1.3) studzienka niewłazowa przepływowa DN 400; 1.4) studzienki włazowa DN 1200 prefabrykowana z kręgów betonowych; 1.5) studzienka rozprężna prefabrykowana DN 1200 ; 2) kanalizacja tłoczna: 2.1) rurociągi z rur DN 90 PE RC 100 SDR 17 ciśnieniowych dla ścieków z zewnętrzną warstwą ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego, posiadających atest do stosowania w przewiertach, dla rur montowanych metodą horyzontalnym przewiertem sterowanym, łączonych zgrzewaniem doczołowym; 3) przepompownia: 3.1) przepompownię zaprojektować w postaci podziemnego zbiornika z betonu klasy B45 o kształcie kołowym, w przepompowni zainstalować 2 pompy, z których docelowo pracować będzie jedna, natomiast druga stanowić będzie 100% rezerwą na wypadek awarii pierwszej pompy, Przed zbiornikiem przepompowni zaprojektowano zasuwę nożową do montażu doziemnego z możliwością obsługi z poziomu terenu za pomocą klucza do zasuw. 1.2 Warunki gruntowo-wodne: Na trasie projektowanego kanału występuje wysoki poziom wód gruntowych kształtujący się na głębokości 1,5 m. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6b do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232460-4, 45232440-8, 45232423-3, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-01
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
cena60,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00
okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:4Nazwa:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśnica dz. nr 42/2 i 44 (obręb Bukowo Morskie)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres części IV obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 42/2, 44 w miejscowości Leśnica obręb Bukowo Morskie poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz lokalnej przepompowni ścieków w drodze gminnej nr 44. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 160 - 200 wynosi 254,8 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE 100 wynosi ok. 85 mb. 1.1 Parametry techniczno-hydrauliczne: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 1.1) rury DN 160 - 200 PVC lite klasy 8kN/m2, łączone na uszczelką gumową; 1.2) studzienka rozprężna prefabrykowana DN 1200 ; 2) kanalizacja tłoczna: 2.1) rurociągi z rur DN 90 PE RC 100 SDR 17 ciśnieniowych dla ścieków z zewnętrzną warstwą ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego, posiadających atest do stosowania w przewiertach, dla rur montowanych metodą horyzontalnym przewiertem sterowanym, łączonych zgrzewaniem doczołowym; 3) przepompownia: 3.1) przepompownię zaprojektować w postaci podziemnego zbiornika z betonu klasy B45 o kształcie kołowym, w przepompowni zainstalować 2 pompy, z których docelowo pracować będzie jedna, natomiast druga stanowić będzie 100% rezerwą na wypadek awarii pierwszej pompy, Przed zbiornikiem przepompowni zaprojektowano zasuwę nożową do montażu doziemnego z możliwością obsługi z poziomu terenu za pomocą klucza do zasuw. 1.2 Warunki gruntowo-wodne: Na trasie projektowanego kanału występuje wysoki niski wód gruntowych kształtujący się na głębokości od 1,6 do 2,0 m. Zalegające w podłożu grunty warstw geotechnicznych są nośne. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6c do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232460-4, 45232440-8, 45232423-3, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
cena60,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00
okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:5Nazwa:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobolin, ul. Uzdrowiskowa dz. nr 273/13 (obręb Bobolin)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres części V obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr 279/13 w miejscowości Bobolin, ul. Uzdrowiskowa poprzez budowę kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz lokalnej przepompowni ścieków PBLB. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN PVC 160 - 200 wynosi 412,2 mb. Długość rurociągu tłocznego wykonanego metodą przewiertu sterownego DN 90PE 100 wynosi ok. 59,2 mb. 1.1 Parametry techniczno-hydrauliczne: 1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 1.1) rury DN 160 - 200 PVC lite klasy 8kN/m2, łączone na uszczelką gumową; 1.2) studzienka rozprężna prefabrykowana DN 1200 ; 2) kanalizacja tłoczna: 2.1) rurociągi z rur DN 90 PE RC 100 SDR 17 ciśnieniowych dla ścieków z zewnętrzną warstwą ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego, posiadających atest do stosowania w przewiertach, dla rur montowanych metodą horyzontalnym przewiertem sterowanym, łączonych zgrzewaniem doczołowym; 3) przepompownia: 3.1) przepompownię zaprojektować w postaci podziemnego zbiornika z betonu klasy B45 o kształcie kołowym, w przepompowni zainstalować 2 pompy, z których docelowo pracować będzie jedna, natomiast druga stanowić będzie 100% rezerwą na wypadek awarii pierwszej pompy, Przed zbiornikiem przepompowni zaprojektowano zasuwę nożową do montażu doziemnego z możliwością obsługi z poziomu terenu za pomocą klucza do zasuw. 1.2. Warunki gruntowo-wodne: Na trasie projektowanego kanału występuje wysoki poziom wód gruntowych kształtujący się na głębokości od 0,7 do 1,0 m. Obraz gruntów podano w załączone do projektu opinii geologicznej i na profilach podłużnych kanalizacji. Na odcinki S1 do S6 w podłoży zalegają do głębokości 2,7 m zalegają torfy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6d do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232460-4, 45232440-8, 45232423-3, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
cena60,00
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia20,00
okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2019-04-18 11:15:00
 
Termin złożenia: 2019-04-18 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl