Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Ogłoszenie nr 621869-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. 
 

Gmina Darłowo: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


0Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092091400000, ul. ul. J.H.Dąbrowskiego  4 , 76150   Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 344 63 01, e-mail przetargi@ugdarlowo.pl, faks 94 344 63 09. 
Adres strony internetowej (URL): www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.gminadarlowo.pl, http://ug.darlowo.ibip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.gminadarlowo.pl, http://ug.darlowo.ibip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (biuro podawcze pok. nr 26) albo listem poleconym lub kurierem na adres Zamawiającego 
Adres: 
Gmina Darłowo, ul. J.H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, pokój nr 26 – biuro podawcze


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 
Numer referencyjny: ZP.271.37.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5, 5A, 5B, 5C do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk ob-jętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakłada ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk ob-jętych przedmiotem zamówienia, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1A i 1B i 1C do SIWZ, Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: 1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 2) przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w za-łączniku nr 2 do SIWZ, 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przy-należności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie – załącznik nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca mo-że przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Fakultatywne warunki ubezpieczenia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) w razie dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; 2) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia limitów; 3) w przypadku zmian organizacyjnych (w tym przekształceń i likwidacji) mogących wystąpić u Zamawiającego, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności miejsca jej wykonywania; 4) w przypadku korzystnych dla Zamawiającego zmian Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; 5) w przypadku zmian przepisów prawnych wpływających na zakres ubezpieczenia; 6) w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ. 2. Zmiana umowy może polegać w szczególności na: 1) zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków trwałych, modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 2) zmianie wysokości sum ubezpieczenia/sum gwarancyjnych wraz z weryfikacją stawek i składek ubezpieczenia będące ich konsekwencją; 3) zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: zmianą zakresu wykonywanej działalności, ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 4) zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej na skutek rozszerzenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w OPZ lub wynikającego z konieczności dostosowania do wymogów instytucji finansujących; 5) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ; 6) wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów ubezpieczenia; 7) zmiany zakresu działalności Zamawiającego; 8) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy lub zmianę nr konta bankowego na które mają być dokonywane płatności. 9) przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 10) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy m.in. zakresu ubezpieczenia, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 11) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 12) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykład-ni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy, 13) na zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny jednostkowej (rozumianej jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej), o której mowa w formularzu cenowym, o poniesione przez Wykonawcę koszty: a)na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wy-nagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana (zwiększona lub zmniejszona). W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. 13) powyżej każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia od daty jego zmiany stawki podatku VAT. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-13, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski. . Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
4. Na zasadach określonych w art. 22a Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówie-nia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim sto-sunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad określonych w art. 23 ustawy. 7. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 8. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zo-bowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby re-alizacji zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w niniejszym punkcie musi wynikać w szcze-gólności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr:1Nazwa:UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY DARŁOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo oraz pozostałych jednostek w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ: 1.1. Majątek trwały, w szczególności: 1.4.1. budynki – w tym obiekty budowlane wraz z instalacjami lub urządzeniami technicznymi oraz elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość techniczną i użytkową obejmujące także przyłącza wodno – kanalizacyjne i ciepłownicze, grzewczej, elektrycznej oraz infrastrukturę wewnętrzną m.in. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone z substancją budynku, przegrody i ścianki działowe, powłoki malarskie, tynki i okładziny ścian i sufitów, podłogi, zabudowy, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, szklane elementy tworzące ściany zewnętrzne, dachy, pokrycie elewacji budynków itp.; 1.4.2. lokale - samodzielna, wydzielona część budynku wraz z instalacjami lub urządzeniami technicznymi oraz elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość techniczną i użytkową obejmujące także przyłącza wodno – kanalizacyjne i ciepłownicze, grzewczej, elektrycznej oraz infrastrukturę wewnętrzną m.in. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone z substancją budynku, przegrody i ścianki działowe, powłoki malarskie, tynki i okładziny ścian i sufitów, podłogi, zabudowy, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, itp.; 1.4.3. budowle – w szczególności infrastruktura zewnętrzna, garaże, infrastruktura drogowa, drogi, ulice, chodniki, mosty, place, parkingi, ogrodzenia, mała architektura i jej elementy, fontanny, pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne zewnętrzne i wewnętrzne, place w tym place zabaw, elementy stałe, punkty informacyjne, szalety, iluminacja świetlna stała i czasowa, kolektory deszczowe, sieć i przyłącza: wody, energii cieplnej, kanalizacyjne, gazowe, rurociągi, stacje transformatorowe wraz z przyłączami, słupy oświetleniowe, szafy sterownicze, rozdzielnie, infrastruktura drogowa i chodnikowa, oświetlenie, lampy solarowe, umocnienie nadbrzeża, przejścia na plażę, promenady, pomosty, przystań żeglarska, pole namiotowe, siłownie zewnętrzne, bramy, szlabany, boiska szkolne, boiska – Orliki wraz z całą infrastrukturą w tym sztuczna trawą, infrastruktura sportowa, kioski, wiaty przystankowe, zatoki autobusowe, ujęcia i zrzut wody, studnie, oczyszczalnie, przepompownie, kontenery stanowiące zaplecze socjalne – nie dopuszcza się wprowadzenia ograniczenia zakresowego ani limitowego; 1.4.4. nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) – rozumiane jako nakłady w mieniu gminnym poniesione przez jednostki organizacyjne korzystające z tego mienia zarówno w obcych środkach trwałych (w mieniu najmowanym i administrowanym) jak i własnych środkach trwałych wskutek zwiększeń wartości, a związane m.in. z wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów o ile nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia; (np. przez wydzielone szkoły w ramach jednego zespołu szkół), 1.4.5. maszyny, urządzenia, wyposażenie – w tym również sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony w ryzku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, sportowy, przyrządy pomiarowe, pomoce naukowe, eksponaty wystawiennicze, makiety, stoiska, elementy promocyjne, rekwizyty, eksponaty, zabytki i dzieła sztuki (w ich wartościach wynikających z prowadzonej ewidencji lub wycen), eksponaty muzealne, rzeźby, kompozycje przestrzenne, instalacje artystyczne zewnętrzne i wewnętrzne, anteny i maszty telewizyjne, satelitarne, przekaźnikowe, kosze śmietnikowe, drabiny przeciwpożarowe, hydranty, place zabaw, hale namiotowe, namioty, sceny, estrady i inne oraz pojazdy, maszyny budowalne i samobieżne maszyny rolnicze niepodlegające obowiązkowej rejestracji, 1.2. Majątek obrotowy w tym m.in. materiały i przyrządy do bieżącej działalności jednostek, materiały reklamowe, środki czystości, towary wytworzone w celach sprzedaży, materiały promocyjne, pomoce edukacyjno – kulturalne, materiały w przerobie, wyroby gotowe, zapasy, opakowania oraz zmagazynowane, nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części zapasowe i narzędzia oraz środki służące do pracy dydaktycznej, naukowej i edukacyjnej, materiały pomocnicze itp., 1.3. Pozostały majątek 1.4.1. wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe i inne walory w wartościach nominalnych np. bilety, w lokalu w pomieszczeniu kasowym, transporcie na terenie Gminy), 1.4.2. szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby osłonowe wiat przystankowych, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp. 1.4.3. mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym dzieła sztuki; mienie pozostawione w szatniach i schowkach w poszczególnych jednostkach, 1.4.4. środki niskocenne, 1.4.5. zbiory biblioteczne, archiwalne, księgozbiory, 1.4.6. pomoce artystyczne w tym, instrumenty muzyczne, kostiumy, środki inscenizacji, sprzęt audiowizualny i inny wykorzystywany podczas imprez, targów, wystaw, festiwali, flagi, sztandary, proporce, 1.4.7. mienie pracownicze i uczniowskie; 1.4.8. jednostka pływająca -miejsce ubezpieczenia – miejsce prowadzenia działalności i lokalizacje Gminy Darłowo. Pełny opis przedmiotu zamówienia Części 1 znajduje się w zał. nr 5,5A do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Fakultatywne warunki ubezpieczenia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:2Nazwa:UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY DARŁOWO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca oraz wylewu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczeni: 2.1 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych – ilość jednostek 12 jednostek OSP, 3. Forma ubezpieczenia – bezimienna, 4. Zakres terytorialny – Polska, 5. Suma ubezpieczenia – 10 000 zł na jednego członka OSP, Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 5,5B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Fakultatywne warunki ubezpieczenia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:3Nazwa:UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY DARŁOWO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 13 SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.). 3. Suma gwarancyjna - Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – nie mogą być niższe minimalna ustawowa na dzień zawierania ubezpieczenia, zgodna z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – uwzględnienie polis o różnych okresach ważności ubezpieczenia (pojazdy zakupione w ciągu roku), 4.2 dwa roczne okresy ubezpieczenia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. 4.3 W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Ubezpieczyciel na wniosek Zamawiającego akceptuje proporcjonalne obniżenie składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. 5. Klauzule dodatkowe: 5.1 Klauzula niezmienności stawek Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. B. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 13 do SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia: 2.1 Pełny zakres ubezpieczenia oparty na zakresie all risk łącznie ze szkodami kradzieżowymi; szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub też w wyniku samoczynnego otwarcia się elementów pojazdu, działania osób trzecich w tym dewastacji oraz włamania, powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, gradu, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej; 2.2 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej; 2.3 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawujący nad nim dozór, a także w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby; 2.4 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika, drzwi oraz innych elementów pojazdu; 2.5 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zassania wody przez pracujący silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.; 2.6 Włączenie odpowiedzialności w wyniku szkód spowodowanych wskutek nienależytego zabezpieczenia pojazdu powodującego jego przemieszczenie (np. niezaciągnięty hamulec ręczny, pozostawienie pojazdu na biegu jałowym – neutralnym, itp.); 2.7 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jazdy po nierównościach dróg; 2.8 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przewrócenia się pojazdu na skutek wjazdu na podłoże grząskie, niestabilne lub pochyłe, albo na skutek osunięcia się ziemi; 2.9 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wjechaniem za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojaz-dem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego; 2.10 Pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego w tym przekroczenia prędkości obowiązującej na danym terenie; 2.11 Zakres terytorialny: Europa z wyłączeniem krajów WNP. 3. Suma ubezpieczenia: 3.1 Sumy ubezpieczenia AC zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ, które uaktualnione zostaną na dzień zawierania ubezpieczenia. Składka naliczona zostanie od nowej sumy ubezpieczania przy zastosowaniu stawki wynikającej z oferty; 3.2 Wysokości sum ubezpieczenia ustalane wg wartości rynkowych (katalogi Infoekspert lub Eurotax) bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie nowych wartości fakturowe; 3.3 W sumach ubezpieczenia uwzględniono wartość wyposażenia dodatkowego w tym w szczególności specjalistyczne nadbudowy zamontowane na stałe, haki, bagażniki, kogut, napisy, naklejki reklamowe, radia, a także sprzęt służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą; 3.4 Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy szkodach częściowych; 3.5 Brak stosowania alternatywnych części – ustalenie wysokości odszkodowania według cen nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych; 3.6 Nie ma zastosowania zasada proporcji; 3.7 Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1 Odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących ciągłość ubezpieczenia AC; 4.2 Uznanie za wystarczające posiadanych zabezpieczeń pojazdów; 4.3 Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance - limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia; 4.4 Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w związku, z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne; 4.5 Wystawienie polis komunikacyjnych nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; 4.6 Serwisowy wariant likwidacji szkód bez względu na wiek pojazdu; 4.7 Na wniosek Zamawiającego szkoda może zostać zlikwidowana w wariancie kosztorysowym; 4.8 Brak obowiązku przedstawienia przy likwidacji szkód specyfikacji części użytych do naprawy pojazdu oraz faktur źródłowych potwierdzających zakup takich części. 5. Franszyz i udziały własne: 5.1 Franszyza integralna: 200 zł; 5.2 Franszyza redukcyjna: brak; 5.3 Udział własny: brak. 6. Klauzule dodatkowe: 6.1. Klauzula zasady proporcji Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: zadeklarowanie sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. 6.2. Klauzula niezmienności stawek Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. 6.3. Klauzula płatności składki lub rat składki Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 6.4. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy są: a. w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 65 000 zł co najmniej jedno atestowane urządzenie. b. w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 65 000 zł co najmniej dwa różne, samodzielne, atestowane urządzenia w tym autoalarm, Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie jako zabezpieczenia dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne itp.). W przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie autocasco, akceptuje się zamontowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane przy zawieraniu poprzednich umów i uznaje się je za wystarczające. C. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. Przedmiot ubezpieczenia : następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy oraz pasa-żerów pojazdów w związku z ruchem jak i postojem ubezpieczanych pojazdów Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu wraz z ilością miejsc wymieniona w wykazie pojazdów wymienionych w załączniku nr 13 do SIWZ; 2. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z po-jazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 3. Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł/osobę 3.1. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia; 3.2. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu; 3.3. zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia. 4. Klauzule dodatkowe: 4.1. Klauzula niezmienności stawek Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. 4.2. Klauzula płatności składki lub rat składki Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. D. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu): 1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 600 zł lub do 150 km, 1.2. pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 1.000 zł ( max 2 doby), 1.3. wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia, 1.4. pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji na okres co najmniej 4 dni, 1.5. Brak franszyzy kilometrowej, 1.6. ochrona assistance dotyczy pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC, 1.7. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo - ciężarowych oraz ciężarowych o ładowności do 2,5 tony, 1.8. Zakres terytorialny Polska. 2. Postanowienia dodatkowe 2.1 Do zakresu ubezpieczenia ASSISTANCE włącza się nowe pojazdy posiadające ochronę w zakresie AC. 3. Klauzule dodatkowe: 3.1. Klauzula niezmienności stawek Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: że ubezpieczyciel gwarantuje, iż ustalone przez strony umowy stawki będą niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie. 3.2. Klauzula płatności składki lub rat składki Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Fakultatywne warunki ubezpieczenia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: 


 

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2017-12-13 12:15:00
 
Termin złożenia: 2017-12-13 12:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl