Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Darłowo

33092091400000

ul. J. H. Dąbrowskiego 4

Darłowo76-150

Polska

Osoba do kontaktów: Rafał Kunysz

Tel.: +48 943446301

E-mail: przetargi@ugdarlowo.pl

Faks: +48 943142007

Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://ug.darlowo.ibip.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

ODBIERANIE I CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWOW 2018 R.
Numer referencyjny: ZP.271.36.2017

II.1.2) Główny kod CPV

90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

ODBIERANIE I CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWOW 2018 R.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000
90512000
90513100
90511200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Darłowo

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych, odbiór, transporti zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,niezamieszkałych, „mieszanych” oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych nacele rekreacyjne na użytek własny na terenie Gminy Darłowo w 2017 roku. Odpady komunalne selektywniezebrane z ww. nieruchomości Wykonawca przekazuje we własnym zakresie do regionalnej instalacji w Sianowielub Gwiazdowie, albo w przypadkach o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługitego regionu. Gospodarowanie odpadami komunalnymi z ww. nieruchomości z terenu Gminy Darłowo, winnoodbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania doponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegającychbiodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), oraz zapisami PlanuGospodarki Odpadami przyjętego uchwałą w dniu 27 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/321/16 SejmikuWojewództwa Zachodniopomorskiego w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla WojewództwaZachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 wraz zzałącznikiem „Plan inwestycyjny”.
Właściciele nieruchomości otrzymają bezpłatnie od Wykonawcy worki na odpady segregowane oraz pojemnikina odpady niesegregowane. Odpady komunalne odbierane będą z pojemników i worków na odpady (opisanychszczegółowo poniżej), do których właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp dlaWykonawcy, a następnie transportowane do najbliższej regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów (wSianowie lub Gwiazdowie).
Prognozowana masa odpadów komunalnych do odebrania od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. znieruchomości wyniesie około 2900 Mg, w tym ok. 15 % stanowić będą odpady selektywnie zebrane.
Odpady podlegające odbiorowi u „źródła” lub w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne),
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny "u źródła" lub z „gniazd” z podziałem na frakcje:
tworzywa sztuczne,
papier i tektura, metale, opakowania wielomateriałowe,
szkło,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone (biodegradowalne), popiół z paleniskdomowych, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Rodzaj odpadów stanowiących, przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzegamożliwość wprowadzenia odbioru przez Wykonawcę u źródła innych frakcji odpadów.
Przedmiotem zamówienia jest zbiórka odpadów porzuconych w ogólnodostępnych miejscachnieprzeznaczonych do ich zbierania, magazynowania lub składowania.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wspomagającego systemu segregacji odpadów komunalnych,tj. prowadzenie PSZOK w Krupach 72 (stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)oraz obsługa tzw. „gniazd” – punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w poszczególnychmiejscowościach na terenie gminy Darłowo.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systememgospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Darłowo oraz gromadzenia, analizy i przekazywaniawszelkich danych (w formie papierowej i elektronicznej).
Przedmiotem zamówienia jest również prowadzenie systemu identyfikacji pojemników oraz worków za pomocąkodów kreskowych. System musi zapewniać automatyczną identyfikację wszystkich pojemników i worków zapomocą kolektora danych umożliwiający

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do zebrania odpadów z miejsc nielegalnego składowania /Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Darłowo, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.);
b) zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41, zezwolenie na transport odpadów w związku z art. 233bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);
c) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych zamieszczonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) lub posiadazdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczejzwiązanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 300000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego, łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarniez podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającegopowstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu (a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych również wykonywaniu) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi lub usługodbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych z nieruchomościzamieszkałych lub niezamieszkałych, w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 miesięcy, która to usługalub usługi obejmowały odbiór i przekazanie do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych orazsegregowanych o łącznej masie minimum 2000 Mg w okresie 10 miesięcy;
b) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli wykaże, iż celem realizacji przedmiotu zamówienia będziedysponował następującym sprzętem:
min. 2 samochody specjalistyczne – bezpylne do opróżniania pojemników 110, SM-120, SM-1100,
min. 3 pojazdy skrzyniowe o ładowności minimalnej 3,5 Mg.
Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnychwyszczególnionych w pkt. 7.1.1. c) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami – nie niższa niż Euro III.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnegołączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawarte są w zał. nr 2 do SIWZ (Projekt umowy)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/01/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 04/01/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Darłowie, ul. J. H. Dąbrowskiego 4 – pok. nr 55

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie:piętnaście tysięcy złotych 00/100).
8.1 Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
8.2 Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. Uz 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiemwykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U z2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
8.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niegośrodki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkodywyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdęlub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ściganiaoraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dlazapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniuWykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotemzbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nieupłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okolicznościczynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w pkt 8.4 za wystarczające.
8.6 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust.1 lub art. 60d ust. 1ustawy, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcamoże przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
oświadczenie wymienione w pkt 9.1. SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 3 doSIWZ; dowód wniesienia wadium;
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 AWarszawa
02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/11/2017

 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2018-01-04 11:15:00
 
Termin złożenia: 2018-01-04 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl